Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

VIII SA/Wa 80/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-25

i wpłacania podatku od towarów i usług wobec [...]. Jako podstawę prawną wniosku wskazano art. 133 a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz...
. U. z 2015 r. poz. 613, dalej: O.p. lub Ordynacja podatkowa, powołując się na § 1 ust. 1 statutu o treści: 'Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną o celach...

I SA/Gl 621/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-04

. nr [...] ([...]), działając na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 oraz art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, a także występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania lub dopuszczenia Fundacji do udziału w postępowaniu na podstawie art. 133a...

I FZ 60/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

'k.s.h.') lub też solidarna odpowiedzialność majątkowa na podstawie art. 116 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, ze zm...
materialnoprawne dla Wnioskodawców w związku z powstaniem ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej na podstawie art. 293 § 1 k.s.h. oraz art. 116 Ordynacji podatkowej...

II FSK 1835/14 - Wyrok NSA z 2016-08-03

dotyczące kilku stron, powinien im udostępniać w myśl art. 178 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) materiały...
stosownie do art. 179 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) zachowania w tajemnicy danych...

II FSK 155/15 - Wyrok NSA z 2017-02-22

Z faktu, że strona postępowania, której dotyczą prawnie chronione tajemnice, na podstawie art. 133a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...
w stosunku do podatniczki postępowaniach odwoławczych. Jako podstawę prawną podano art. 216, art. 133a § 1 pkt 2 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

być akty podjęte w toku postępowania administracyjnego, np. prowadzonego na podstawie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej., W niniejszym...
prawnej. To w regulacji przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, regulacji Ordynacji Podatkowej zawarta jest zasada czynnego udziału podmiotu, który w sprawie...

I SA/Ol 644/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-03-31

interesu prawnego wnioskodawcy wyrażonego w art.116 Ordynacji podatkowej (dalej: 'Op'), dotyczącego odpowiedzialności członka zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania...
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej organ podatkowy orzeka...

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

, np. prowadzonego na podstawie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej., W niniejszym przypadku nie jest spełniona trzecia z wymienionych wyżej...
, regulacji Ordynacji Podatkowej zawarta jest zasada czynnego udziału podmiotu, który w sprawie ma interes prawny. Takiej regulacji co do pozostałych form działania...

I SA/Bk 391/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-11-02

. Fundacji. Jako podstawę wskazał art. 133 § 1 i 133a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm., dalej jako: 'o.p.'), załączył...
należy, że przytoczona regulacja, choć zbliżona do tej uregulowanej w przepisie art. 133 o.p., jest regulacją samodzielną i niezależną od tej z Ordynacji podatkowej...

II SA/Lu 802/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-18

, a więc postępowaniem o charakterze jurysdykcyjnym uregulowanym przez normy prawa procesowego (np. kodeks postepowania administracyjnego, ordynację podatkową). Poszerzenie...
znaczeniu, odwołującego się do przyjętej w polskim systemie prawa regulacji opartej na kodeksie postępowania administracyjnego lub w ordynacji podatkowej., Kwestię tę wyjaśnił...
1   Następne >   +2   6