Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X

I SA/Lu 853/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-17

. 121 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania, pod z góry założoną tezę,, - nart. 122 Ordynacji podatkowej poprzez...
niepodjęcie żadnych działań w toku postępowania podatkowego w celu wyjaśnienia stanu faktycznego,, - art. 188 Ordynacji podatkowej poprzez niezebranie kompletnego materiału...

I SA/Sz 52/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

) prawa procesowego, określonych w art. 121, art. 122, art. 180 § 1 oraz art. 187 § 1 i w art. 191 Ordynacji podatkowej, w stopniu mającym decydujący wpływ na rozstrzygnięcie...
postępowania określonych w art. 121, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy i wniósł...

I SA/Sz 51/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-06

. 187 § 1 i w art. 191 Ordynacji podatkowej, w stopniu mającym decydujący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy., Naruszenie wskazanych przepisów, według podatniczki, polegało...
, w której zarzuciła zaskarżonej decyzji naruszenie przepisów postępowania określonych w art. 121, art. 122, art. 180 § 1, art. 187 § 1 oraz art. 191 Ordynacji podatkowej...

I FSK 1374/06 - Wyrok NSA z 2007-10-11

przewidzianego do jego wniesienia określonego w art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej...
, gdyż postanowienie o wszczęciu postępowania zostało doręczone niepełnoletniej córce podatniczki, co jest niedopuszczalne z uwagi na art. 149 Ordynacji podatkowej., W odpowiedzi...

III SA/Wa 1135/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-20

i usług, opierające się na stwierdzeniu, że skoro przepisy art. 12 par. 6 pkt 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm...
. 147 par. 1 Ordynacji podatkowej nie ma zastosowania do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, gdyż podmioty te z oczywistych powodów...

III SA/Lu 323/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-01-21

[...] kwietnia 2004 r., Dyrektor Izby Celnej, na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926, z późn. zm.), art. 2 §...
r. Ordynacja podatkowa., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ odwoławczy stwierdził, że odnosząc się do zgromadzonego materiału dowodowego należy ocenić, czy paliwo...

III ARN 30/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy ze skargi (...) na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku...

III SA 3411/02 - Wyrok NSA z 2003-11-20

odliczenia podatku wykazanego w fakturze w walucie wymienialnej. Takiego znaczenia nie ma również przepis art. 63 par. 1 Ordynacji podatkowej o zaokrąglaniu kwot podatku...
par. 1 i art. 6 Ordynacji podatkowej., Natomiast wyrażona w art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o VAT zasada potrącalności pozwala na stwierdzenie, że w istocie pojęcie 'podatku...

I SA/Bd 720/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-08-25

Wniosek J.B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanowił oddalić wniosek

III SA/Łd 1068/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-02-21

Sprawa ze skargi E. W. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. a.l.
1   Następne >   3