Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Czystość i porządek X

II FSK 2663/15 - Wyrok NSA z 2016-04-14

:, Skarżący złożył na podstawie art. 75 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa) wniosek...
o wysokości tej opłaty, ani do jej ponoszenia, a zatem nie może być stroną postępowania w rozumieniu art. 133 Ordynacji podatkowej., W zażaleniu na powyższe postanowienie...

II SA/Wr 641/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-22

1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2012 r. poz. 749 - dalej O.p.), przez jego niezastosowanie i udzielenie upoważnienia do załatwiania spraw podatkowych Zarządowi...
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z tym, że uprawnienia organów podatkowych...

III SA/Po 214/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Zarządu Związku Międzygminnego...
, że jako podstawę prawną postanowienia wydanego w pierwszej instancji powołano art. 216 § 1 i art. 55 oraz art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej. Przepisy te dotyczą czynności organu...

III SA/Po 217/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Zarządu Związku Międzygminnego '...' z dnia...
wskazał, że jako podstawę prawną postanowienia wydanego w pierwszej instancji powołano art. 216-219 oraz art. 76, art. 76a i art. 76b Ordynacji podatkowej. Przepisy...

III SA/Po 216/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Zarządu Związku Międzygminnego '...' z dnia...
wskazał, że jako podstawę prawną postanowienia wydanego w pierwszej instancji powołano art. 216-219 oraz art. 76, art. 76a i art. 76b Ordynacji podatkowej. Przepisy...

III SA/Po 215/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-26

1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 749), stwierdziło niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Zarządu Związku Międzygminnego...
, że jako podstawę prawną postanowienia wydanego w pierwszej instancji powołano art. 216 § 1 i art. 55 oraz art. 62 § 4 Ordynacji podatkowej. Przepisy te dotyczą czynności organu...

I SA/Po 1598/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-27

. 165a Ordynacji podatkowej wskazano, że w niniejszej sprawie brak jest podstawy do rozpatrzenia treści żądania w trybie postępowania podatkowego., Nie zgadzając...
również, że skarżący nie posiada zaległości z tytułu opłaty z uwagi na co brak jest podstaw do wszczęcia postępowania w przedmiocie zastosowania ulgi z art. 67a Ordynacji podatkowej...

I SA/Lu 287/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-19

(Dz. U. z 2021 r., poz. 888, dalej jako 'u.u.c.p.g.') i działu III Ordynacji podatkowej (art. 70) po 5 latach liczonych od końca roku kalendarzowego w którym upłynął...
podatkowej., W niniejszej sprawie mamy do czynienia z decyzją kasacyjną, wydaną na podstawie art. 233 § 2 Ordynacji podatkowej. W myśl tego unormowania uchylenie...

I SA/Lu 839/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-05

na określeniu opłaty na zasadzie dowolności (art. 120 Ordynacji podatkowej), na niezachowaniu zasady szybkości postępowania, co miało wpływ na jego ostateczny wynik (art. 125 § 1...
Ordynacji podatkowej), na niezałatwieniu sprawy w terminie wskazanym w powołanym przepisie i nieinformowaniu strony przez organ o tym fakcie, co w konsekwencji podważyło...

I SA/Lu 838/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-04-05

na zasadzie dowolności (art. 120 Ordynacji podatkowej), na niezachowaniu zasady szybkości postępowania, co miało wpływ na jego ostateczny wynik (art. 125 § 1 Ordynacji podatkowej...
do organu podatkowego i uniemożliwiło właściwą kontrolę toku postępowania i wykonywanych w nim czynności (art. 139 § 1 i art. 140 § 1 Ordynacji podatkowej). Zarzucono...
1   Następne >   +2   +5   +10   34