Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

I GSK 1743/15 - Wyrok NSA z 2017-10-20

sprawy to jest:, 1. art. 228 § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej. w zw. z art. 247 § 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, poprzez ich niezastosowanie i uznanie, że nie zachodzi...
i w konsekwencji decyzje DIC zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa;, 2. art. 122 ordynacji podatkowej w zw. z art. 194 § 1 i 3 w zw. z art. 188 ordynacji podatkowej w zw...

I GSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-03-08

Izby Celnej w Łodzi nie uwzględnił konsekwencji prawnych wynikających z art. 206 i 68 § 5 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia 15 października 2002 r. Nr [...]. Dyrektor...
na powyższą decyzję Sąd I instancji stwierdził, że w niniejszej sprawie sporna jest interpretacja przepisów prawa, tj. Kodeksu celnego i Ordynacji podatkowej, a konkretnie...

V SA 3154/00 - Wyrok NSA z 2001-10-31

Nie można uznać, iż przewidziany termin w art. 250 par. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926/ rozpoczął bieg...
stycznia 1998 r. procedurę w sprawach celnych reguluje Ordynacja Podatkowa. Zawiera ona art. 250, który głosi, iż organ podatkowy odmawia stwierdzenia nieważności decyzji...

V SA/Wa 1888/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-24

złotych oraz 2.062.734 złotych., W uzasadnieniu wydanego postanowienia organ podatkowy I instancji wyjaśnił, iż żaden z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja...
podatkowa (Dz.U. z 2012r., poz. 749 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), jak też ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 256 ze zm...

I SA/Go 48/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-16

wznowienia postępowania przytoczył art. 240 § 1 pkt 5 Ordynacji podatkowej, stwierdzając, iż wcześniejsze rozstrzygnięcie przez sąd cywilny czy transakcje między podmiotami...
. skarżąca wniosła o uchylenie decyzji w całości i orzeczenie co do istoty sprawy na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 i pkt 6 Ordynacji podatkowej, uzasadniając wniosek m.in....

I GSK 1055/07 - Wyrok NSA z 2008-10-09

postępowania celnego, co organ stwierdził powołując się na art. 133 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60...
. 802 ze zm.), który stanowi, że do postępowania w sprawach celnych stosuje się odpowiednio art. 12 oraz przepisy działu IV Ordynacji podatkowej., Zgodnie z art. 133 § 1...

V SA/Wa 2125/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-01-23

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, wniósł o wystąpienie przez organ administracyjny do sądu powszechnego z wnioskiem o ustalenie stosunku prawnego łączącego M. Sp...
, bowiem nie dostarczyłby w sprawie żadnych nowych dowodów. Zdaniem organu brak również podstaw do zastosowania art. 199 a § 3 Ordynacji podatkowej, gdyż dowody zgromadzone...

I SA/Go 469/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-24

. U. Nr 2, poz. 3)., Wskazała także na naruszenie art.68 §1 Ordynacji podatkowej poprzez wydanie decyzji po upływie okresu przedawnienia, jak i na naruszenie art.120...
i art.121 §1 tej ustawy. Nadto podniosła zarzut naruszenia art.194 §1 Ordynacji podatkowej poprzez odrzucenie dokumentu urzędowego (świadectwa homologacji) jako dowodu...

I GSK 781/10 - Wyrok NSA z 2011-12-21

z dnia [...] października 2009 r., nr [...] na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t....
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), art. 2 ust. 2, art. 6 ust. 7 i art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów...

I GSK 715/10 - Wyrok NSA z 2011-12-21

z dnia, [...] października 2009 r., nr [...] na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w zw. z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a/ ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j....
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm., dalej: Ordynacja podatkowa), art. 23 § 1, § 9, art. 85 § 1, art. 262 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. z 2001...
1   Następne >   +2   +5   +10   100