Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne postępowanie X

I GSK 83/05 - Wyrok NSA z 2005-03-08

Izby Celnej w Łodzi nie uwzględnił konsekwencji prawnych wynikających z art. 206 i 68 § 5 Ordynacji podatkowej., Decyzją z dnia 15 października 2002 r. Nr [...]. Dyrektor...
na powyższą decyzję Sąd I instancji stwierdził, że w niniejszej sprawie sporna jest interpretacja przepisów prawa, tj. Kodeksu celnego i Ordynacji podatkowej, a konkretnie...

V SA/Wa 2930/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-07

. Dz. U. nr 68, poz. 622) oraz art. 165 § 6 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 4 stycznia 2005 r., nr 8, poz. 60) - podstawę...
Celnego w R., działając m.in. na podstawie art. 207 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 23 ust. 2, art. 73 ust. 1 ustawy z 19 marca 2004 r...

V SA/Wa 1262/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-19

2004 r. w trybie art. 151 Ordynacji podatkowej., Odwołanie od ww. decyzji Naczelnika Urzędu Celnego ... w W. zostało nadane przez stronę w urzędzie pocztowym w dniu...
. na podstawie art. 240 § 1 pkt 5 w związku z art. 247 § 1 pkt 3, 4 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.; dalej: Ordynacja...

I SA/Go 156/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-08

Ministra Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego przez jego błędną interpretację i bezpodstawne zastosowanie,, 6. art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej...
przez wydanie decyzji ustalającej po upływie określonego w tym przepisie terminu przedawnienia,, 7. art. 120 Ordynacji podatkowej przez prowadzenie postępowania z naruszeniem...

I SA/Go 152/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-08

Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego przez jego błędną interpretację i bezpodstawne zastosowanie,, 6. art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej przez wydanie...
decyzji ustalającej po upływie określonego w tym przepisie terminu przedawnienia,, 7. art. 120 Ordynacji podatkowej przez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów...

I SA/Go 142/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-22

Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego przez jego błędną interpretację i bezpodstawne zastosowanie,, 6. art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej przez wydanie...
decyzji ustalającej po upływie określonego w tym przepisie terminu przedawnienia,, 7. art. 120 Ordynacji podatkowej przez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów...

I SA/Go 159/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-05-22

Finansów z 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego przez jego błędną interpretację i bezpodstawne zastosowanie,, 6. art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej przez wydanie...
decyzji ustalającej po upływie określonego w tym przepisie terminu przedawnienia,, 7. art. 120 Ordynacji podatkowej przez prowadzenie postępowania z naruszeniem przepisów...

I GSK 956/08 - Wyrok NSA z 2010-05-12

. 224 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) z uwagi na ważny interes strony. Wniósł również o odstąpienie w trybie art...
od rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Celnego w G. przekazane wraz z aktami sprawy Dyrektorowi Izby Celnej w K. 14 sierpnia 2007 r., który zgodnie z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...

I GSK 957/08 - Wyrok NSA z 2010-05-12

. 224 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) z uwagi na ważny interes strony. Wniósł również o odstąpienie w trybie art...
od rozstrzygnięcia Naczelnika Urzędu Celnego w G. przekazane wraz z aktami sprawy Dyrektorowi Izby Celnej w K. 14 sierpnia 2007 r., który zgodnie z art. 139 § 3 Ordynacji podatkowej...

I GSK 897/14 - Wyrok NSA z 2016-04-05

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) w zw. z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622...
ze zm.). Zdaniem Dyrektora Izby Celnej, decyzja z dnia [...] marca 2010 r. została wydana z rażącym naruszeniem art. 208 § 1 Ordynacji podatkowej, bowiem zmiana właściwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100