Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budowlane prawo X
  • Symbol

II FSK 2446/14 - Wyrok NSA z 2015-04-21

, że Wojewoda L. decyzją z dnia 13 marca 2013 r., działając na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm...
., dalej 'Ordynacja podatkowa'), w zw. z art. 59g ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm., dalej 'Prawo budowalne...

II OSK 1444/19 - Wyrok NSA z 2020-04-28

p.p.s.a. w zw. z art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f ust. 1 i art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego poprzez jego błędną wykładnię polegającą...
w obrocie prawnym aż do 6.12.2016 r., 2/ art. 145 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a. w zw. art. 70 § 6 pkt 2 i § 7 pkt 2 Ordynacji podatkowej w zw. z art. 59g ust. 5 w zw. z art. 59f...

II OSK 2193/11 - Wyrok NSA z 2013-03-19

. 1623 ze zm.) nie jest podatkiem i wobec tego nie mają do niej zastosowania przepisy Rozdziału 8 „Przedawnienie” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
w art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej., Lubelski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie - po rozpatrzeniu zażalenia - postanowieniem z dnia [...] stycznia 2011 r...

II OSK 1110/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Odesłanie do odpowiedniego stosowania Działu III Ordynacji podatkowej uzasadnia odpowiednie stosowanie Rozdziału 8 Przedawnienie. Stosownie do tych przepisów...
, mającego zastosowanie w sprawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.). Zgodnie...

II FSK 857/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

się do materialnoprawnych podstaw podjętego rozstrzygnięcia - art.67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.- zw. dalej...
: Ordynacją podatkową), art.59g ust.5 w związku z art.49 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.- zw. dalej: Prawem...

VII SA/Wa 2109/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-20

r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) w związku z art. 59g ust. 5 i art. 49 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r...
. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.)., Stosownie do ww. art. 67a § 1 pkt 3 ustawy - Ordynacja podatkowa, organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b...

II SA/Po 906/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-04-22

Skoro ustawodawca zdecydował się zawrzeć w przepisach dotyczących kar w Prawie budowlanym odesłanie do Działu III Ordynacji podatkowej, w tym Rozdziału 8 Przedawnienie...
było niedopuszczalne z powodu upływu terminu przedawnienia. Zgodnie z art. 59g ust. 5 Prawa budowlanego do kar stosuje się odpowiednio przepisy Działu III Ordynacji podatkowej...

II OSK 356/13 - Wyrok NSA z 2014-07-22

o jego uchylenie oraz o zasądzenie kosztów postępowania., Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej przez jego niezastosowanie; art. 77 § 1 i art...
zaskarżone zażaleniem przez właściwy podmiot. Również zdaniem Sądu, w sprawie ma zastosowanie treść art. 68 § 2 w zw. z art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej...

II OSK 1023/09 - Wyrok NSA z 2009-12-08

Administracyjnego w Poznaniu Spółka zarzuciła decyzji organu odwoławczego naruszenie art. 70 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r . Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8...
się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W art. 21 Ordynacji podatkowej wskazano dwa sposoby powstawania zobowiązania...

II FSK 751/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) i art. 59g ust. 5 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo...
- określonych w art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej, tj. 'ważnego interesu podatnika' i 'interesu publicznego'., Następnie stwierdził, że organ pierwszej instancji...
1   Następne >   +2   +5   +10   60