Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

I SA/Gl 231/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-29

się na art. 116 Ordynacji podatkowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. stwierdził, że członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność całym swoim majątkiem...
zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. Wskazano również, że przewidziana w art. 116 Ordynacji podatkowej odpowiedzialność obejmuje zaległości...

III SA/Gl 2005/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-05-17

., Podstawą prawną rozstrzygnięcia był art. 233 § 2 w związku z art. 13 § 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r...
:, - rażące naruszenie art. 115 § 2 Ordynacji podatkowej poprzez przyjęcie odpowiedzialności K.W. za zaległości Spółki Cywilnej 'A' w podatku od towarów i usług...

II SA/Op 152/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-18

tej ustawy wynika, że do spraw dotyczących należności o których mowa w art. 60, mają zastosowanie przepisy działu III ustawy Ordynacja podatkowa, a więc przepisy...
wskazanymi w przepisach Ordynacji podatkowej. Skarżący zarzucili, że Komendant Wojewódzki Policji wyliczając koszty przechowywania broni, nie wziął pod uwagę przedawnienia...

II SA/Sz 460/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-03

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań...
krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki, odwołuje się do określenia 'spadkobiercy', jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej. Do spadku nie należą więc prawa...

II SA/Sz 316/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-11

w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej...
ustawą do stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisów działu III ustawy Ordynacja podatkowa prowadzi do wniosku, że opłaty...

II SA/Sz 198/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-12-18

należności o których mowa w art. 60 mają zastosowanie przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przepisy działu III ustawy Ordynacja...
podatkowa dotyczą zobowiązań podatkowych, w tym przedawnienia. Przedmiotowa opłata uwzględnia termin przedawnienia tego roszczenia. Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy Ordynacja...

III SA/Łd 482/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-09-19

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537)., Sąd zauważył, że w ustawie o broni...
o finansach publicznych wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., Zgodnie z treścią art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5...

II OSK 311/20 - Wyrok NSA z 2020-07-17

krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki, odwołuje się do określenia 'spadkobiercy', jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej. Do spadku nie należą więc prawa...
. 2096 ze zm.) i odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 z późn.zm.)., Analiza ww. przepisów prowadzi...

II OSK 2744/19 - Wyrok NSA z 2020-05-18

analizy ww. przepisów Sąd stwierdził, że opłaty za przechowywanie broni ulegają przedawnieniu w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Jak słusznie zauważył organ...
publicznych (art. 67). Organ wyliczając koszty przechowywania broni nie rozważył kwestii przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 70 Ordynacji podatkowej. W rozpatrywanej sprawie 5...

II SA/Op 405/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-11-25

r. - Ordynacja podatkowa, postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, oraz postępowań...
'spadkobiercy', jak np. art. 97 i n. Ordynacji podatkowej. Do spadku nie należą więc prawa i obowiązki wynikające ze stosunków karno-prawnych, administracyjno-prawnych...
1   Następne >   +2   6