Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

FSK 2248/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

Niespójność art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w brzmieniu tego przepisu sprzed 1 stycznia 2003 r...
się następująco. Decyzją z dnia 24 września 2002 r., na podstawie art. 21 par. 1 pkt 1, par. 3 i par. 4, art. 51, art. 53 par. 1 i par. 4 Ordynacji podatkowej, art. 8-11 ustawy...

FSK 1588/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

Niespójność art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ w brzmieniu tego przepisu sprzed 1 stycznia 2003 r...
zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę, organ pierwszej instancji kierując się art. 55 par. 2 ustawy Ordynacja podatkowa dokonał - zdaniem Kolegium - prawidłowego zaliczenia...

III SA 1314/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-04

bankowego urzędu skarbowego i pobrana kwota została zwrócona na rachunek podatnika /art. 60 par. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - Dz.U. nr 137 poz...
. 1 Ordynacji podatkowej podatek nie zapłacony w terminie jest zaległością podatkową, od której nalicza się odsetki za zwłokę. Jednocześnie Izba Skarbowa uznała...

III SA 232/02 - Wyrok NSA z 2003-11-27

stóp procentowych są publikowane w Dzienniku Urzędowym NBP. W efekcie przepis art. 56 par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz...
i nie może tym samym stanowić podstawy do postawienia tezy o bezprzedmiotowości art. 56 par. 1 Ordynacji podatkowej i określaniu odsetek za zwłokę bez podstawy prawnej. Naczelny Sąd...

II GSK 813/18 - Wyrok NSA z 2018-10-04

podniósł, że przedmiotowa kara ma charakter niepodatkowej należności budżetu państwa w rozumieniu art. 2 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, do której stosuje się przepisy...
działu III Ordynacji podatkowej. Przepis art. 68 § 1 Ordynacji podatkowej przewiduje zaś instytucję przedawnienia zobowiązań podatkowych. Sąd wskazał, że wobec braku w ustawie...

II GSK 1612/18 - Wyrok NSA z 2019-01-30

, że przy rozpatrywaniu sprawy nie zastosowała ona przepisów ustawy Ordynacja podatkowa (dalej: op.), a w szczególności art. 68 § 1 op. powodującego przedawnienie nałożonej kary...
zdarzenia, z którym prawo wiąże zobowiązanie, a do którego w kwestii przedawnienia może mieć zastosowanie Ordynacja podatkowa, a w szczególności jej przepis art. 68 § 1...

II GSK 280/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

z wymogami Ordynacji podatkowej i zgromadziły materiał dowodowy pozwalający na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, w tym jako 'pełnowartościowy' dowód uznały pismo...
błędów popełnionych przez Dyrektora Izby Celnej w zakresie zastosowania przepisów postępowania wynikających z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...

I SA/Ke 20/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-03-12

osobistej., W ocenie skarżącego błędnie organ odwoławczy uznał również za bezzasadny zarzut naruszenia art. 210 § 1 pkt 4 Ordynacji podatkowej związany z brakiem powołania całej...
. Takim działaniem organ naruszył również zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie oraz zasadę legalizmu (art. 121 i art. 120 Ordynacji podatkowej...

I SA/Łd 899-902/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-07-12

. 191, art. 210 par. 4 ordynacji podatkowej., Uzupełniające postępowanie dowodowe /w którym można na przykład wykorzystać pomocniczo i porównawczo dane z postępowań...
- w tym i do rozstrzygnięcia uzasadnionego zgodnie z art. 210 par. 4 Ordynacji podatkowej. Z tych powodów, z mocy art. 22 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 22 ust. 2 pkt 3 /cyt./ ustawy o NSA Sąd...

II GSK 450/17 - Wyrok NSA z 2017-04-05

przez Dyrektora Izby Celnej w zakresie zastosowania przepisów postępowania wynikających z treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r...
., poz. 613 ze zm., to jest:, 1) art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej poprzez prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do organów podatkowych oraz zaniechanie...
1   Następne >   +2   +5   10