Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

V SA/Wa 1612/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-05

w podstawie prawnej m.in. przepis art. 165 § 1, § 2, § 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), wszczął z urzędu...
§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, oraz w oparciu o przepis art. 262 i art. 65 § 5 ustawy z 9 stycznia 1997 r. Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75...

II OSK 3583/18 - Wyrok NSA z 2019-03-13

zastosowania tego środka prawnego znalazły się zarówno decyzje kasacyjne wydane na podstawie art. 233 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r...
. poz. 800, z późn. zm.), jak i postanowienia wydane na podstawie art. 138 § 2 w zw. z art. 144 k.p.a. bądź art. 233 § 2 w zw. z art. 239 Ordynacji podatkowej (por. wyrok...

II OSK 475/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

. Dowodem tego jest regulacja rozciągająca odpowiedzialność podatkową na tę kategorię osób na podstawie art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej. Pomijając motywy leżące u podstaw...
na podstawie art. 4a ustawy. Stany faktyczne objęte hipotezami norm art. 111 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn są zupełnie różne...

II SA/Wr 363/23 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-10-26

określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V...
, interpretację, opinię zabezpieczającą, opinię, o której mowa w art. 119zzl § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, lub odmowę wydania tych opinii...

II SA/Ke 334/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-06-13

tu głównie o przesłanki wznowienia określone w art. 145 § 1 pkt 1-8 i art. 145a § 1 K.p.a. oraz w art. 240 § 1 pkt 1-8 Ordynacji podatkowej. W takim przypadku sąd...

III SAB/Kr 148/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-09

z dnia 14 czerwca 11960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...