Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Żołnierze zawodowi X

II FSK 827/05 - Wyrok NSA z 2006-05-30

Administracyjnemu do ponownego rozpoznania., Skarga kasacyjna została oparta na naruszeniu prawa procesowego, a mianowicie art. 120, art. 121 i art. 122 Ordynacji podatkowej...
przeprowadzenia oceny, czy organy podatkowe dopełniły obowiązku ciążącego na nich z mocy art. 120-122 Ordynacji podatkowej. Jednostronnie też zinterpretował...

III SA 233/00 - Wyrok NSA z 2001-03-14

. 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej., W podaniu z 22.04.1998 r. uzupełnionym pismem z 6.07.1998 r. skierowanym do Ministra Finansów Jan S. wystąpił, na podstawie art. 154 par...
. 1 Ordynacji podatkowej, jako że Kodeks postępowania administracyjnego od 1.01.1998 r. nie miał zastosowania w postępowaniu podatkowym, Minister Finansów odmówił zmiany...

I SA/Lu 749/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-02

z. 121, 122, 124; 72 § 1,. 75 § 2 pkt. l lit. a) i § 4 Ordynacji podatkowej,, Jego zdaniem, organ pierwszej instancji dokonał nieprawidłowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1...
. 121 i 120 Ordynacji podatkowej oraz art. 2 i 7 Konstytucji., W odwołaniu zawarto również wniosek o wystąpienie do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o udzielenie...

I SA/Lu 750/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-02

z. 121, 122, 124; 72 § 1,. 75 § 2 pkt. l lit. a) i § 4 Ordynacji podatkowej,, Jego zdaniem, organ pierwszej instancji dokonał nieprawidłowej wykładni przepisu art. 21 ust. 1...
. 121 i 120 Ordynacji podatkowej oraz art. 2 i 7 Konstytucji., W odwołaniu zawarto również wniosek o wystąpienie do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o udzielenie...

II FSK 1464/06 - Wyrok NSA z 2008-01-11

ze zm., zwanej dalej Ordynacja podatkowa). W piśmie z dnia 30 czerwca 2006 r. skarżący rozszerzył zakres naruszonych przepisów o art. 2 i art. 217 Konstytucji RP, art.72...
i art. 120 Ordynacji podatkowej, art. 2, art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. Nr 128, poz. 1403 ze zm.), art. 80 ust. 1 i 4 ustawy...

III SA/Wa 1561/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-30

. Dyrektor Izby Skarbowej w W. na podstawie art. 233 §1 pkt 1 w związku z art. 220 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn...
zarzucił naruszenie art. 120, 122 oraz 125 §1 Ordynacji podatkowej. Wyjaśnił, że jest pracownikiem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, którego reprezentantem w Brukseli...

II FSK 876/07 - Wyrok NSA z 2008-01-11

w 2004 r.), przez błędną jego interpretację i niewłaściwe zastosowanie oraz art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz...
. 60 ze zm., zwanej dalej Ordynacja podatkowa), wnosząc jednocześnie o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji. Zdaniem skarżącego, z brzmienia przepisu art. 21...

II SA/Wa 308/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-06

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zasadami techniki legislacyjnej, jak również zarzut dotyczący zakresu przekroczenia delegacji ustawowej...
przy jego sporządzaniu są chybione, niezależnie od okoliczności, że kwestie te leżą poza zakresem niniejszego postępowania. Przepisy działu III Ordynacji podatkowej...

II FSK 1742/06 - Wyrok NSA z 2008-02-14

77 ustawy - Ordynacja podatkowa,, nie przeprowadził przed wydaniem decyzji stosownego postępowania zgodnego z treścią ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy o podatku...
się natomiast zarzucanego naruszenia przepisów Ordynacji podatkowej, a w szczególności art. 233, art. 209, art. 21 § 1 tej ustawy. Skarżący w żaden sposób nie wskazał, w jaki...

II SA/Bk 55/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-07

oraz z 2018 r. poz., 149 i 650), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia, 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm...
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw., W świetle przepisów P.p.s.a., sądy administracyjne...
1   Następne >   +2   5