Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Środki unijne X

I SA/Rz 163/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-04-09

i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa),w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy o Agencji...
Ordynacji podatkowej, jednak w niniejszej sprawie potrącenie zostało dokonane w oparciu o art. 31 ust. 1 ustawy o Agencji, a nie zgodnie z regulacjami prawnymi zawartymi...

II SA/Bd 1227/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-02-03

też unormowanie zawarte w art. 100 § 1 w zw. z art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym 'Organy podatkowe właściwe ze względu...
. B. - Cz., zarzuciły rażące naruszenie art. 1016 - 1032 kodeksu cywilnego w zw. z art. 98 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa oraz naruszenie art. 7, art. 11, art. 77 § 1...

I SA/Ke 279/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-12

rozstrzygnięcia organ wskazał art. 97 i art. 98 Ordynacji podatkowej mające zastosowanie w sprawie na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z 9 maja 2008 r. o Agencji...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (j.t. Dz.U.2019.1505) dalej 'ustawa o Agencji'. W art. 98 Ordynacji podatkowej ustawodawca wprost odsyła do przepisów Kodeksu cywilnego...

I SA/Bd 32/22 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-03-08

. W uzasadnieniu organ przywołał przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.), regulujące kwestię odpowiedzialności osób trzecich...
za zaległości podatkowe spółki. Podniósł, że jak wynika z art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej, do ustalenia odpowiedzialności członka zarządu konieczne jest ustalenie...

V SA/Wa 2043/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-12

strona zarzuciła:, 1) naruszenie art. 54 §1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) w związku z art. 29 ust...
w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373, z późn. zm.) w związku z art. 58 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz w związku z art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja...

I SA/Rz 236/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-06-13

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Oznacza to, że przepisy Ordynacji podatkowej, w tym w szczególności art. 55 oraz art. 62...
programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz odsetek od ww. należności. Zgodnie z art. 62 § 1a Ordynacji podatkowej, jeśli na podatniku ciążą koszty...

I GSK 460/18 - Wyrok NSA z 2020-10-14

wyrokowi zarzucono:, naruszenie przepisów prawa materialnego, tj.:, - art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, z późn...
. zm., dalej: Ordynacja podatkowa lub o.p.), art. 67 ust. 1 w związku z art. 60 pkt 6 oraz art. 207 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz...

I GSK 445/18 - Wyrok NSA z 2020-10-23

.:, - art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, z późn. zm., dalej: Ordynacja podatkowa lub o.p.), art. 67 ust. 1...
podatkowych w rozumieniu art. 5 Ordynacji podatkowej;, - art. 67 ust. 1 u.f.p., poprzez błędną jego wykładnię polegającą na przyjęciu, że w niniejszej sprawie...

I GSK 1487/19 - Wyrok NSA z 2020-03-10

z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 z późn. zm., dalej: 'ordynacja podatkowa' lub 'op'), w zw. z art. 29 ust. 7 ustawy...
, że wprawdzie zgodnie z art. 29 ust 7 ustawy o Agencji, do należności o których mowa w ust. 1 w/w artykułu stosuje się przepisy ordynacji podatkowej, jednak w niniejszej...

I SA/Bd 660/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 306a § 1-4 oraz art. 306b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm...
odwoławczego- wbrew twierdzeniom Skarżącego - organ pierwszej instancji prawidłowo przywołał i zastosował przepis art. 306c Ordynacji podatkowej i odmówił wydania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100