Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

SA/Bd 3543/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-09-29

na wysokość opłaty planistycznej i w związku z tym zażądał uchylenia decyzji organu I instancji., Organ II instancji uzasadniając stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji...
Odwoławcze w B. wyjaśniło skarżącemu, iż obowiązek uregulowania opłaty planistycznej , sprowadza się do sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki:, 1...

VII SA/Wa 1079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-15

własności, w stopniu wykraczającym poza władztwo planistyczne gminy, naruszenie zasady proporcjonalności oraz nierówne traktowanie mieszkańców Gminy;, 3. art. 6 ust. 2 w zw...
. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ('u.p.z.p.') poprzez:, a) przekroczenie granic władztwa planistycznego i nadmierne...

IV SA/Po 197/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

wyraził zgodę na zaspokajanie naliczanych opłat planistycznych i innych przez pomniejszenie ww. kwoty (potrącenie). Gmina - wbrew późniejszym oświadczeniom składanym...

II SA/Wr 1625/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-28

przez zainteresowanego przedsiębiorcę kosztów związanych z udokumentowaniem złoża i uzyskaniem koncesji oraz opłat na rzecz Gminy, jak i Skarbu Państwa. Podkreślono...
przestrzennego wsi Łącznik, Zarząd Miejski w Białej naruszył przepisy procedury planistycznej, określonej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...

II SA/Ke 609/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-10-12

kosztów zastępstwa procesowego., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, argumentując że program współpracy jest jedynie aktem o charakterze planistycznym...
. Jego treść stanowią normy planistyczne, normy-prognozy i zasady postępowania w określonych sytuacjach, których realizacja stanowi zadania własne gminy. Do istotnych cech...

III SA/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-12

obszar, przestrzeń i na tym tylko terytorium może działać, sprawować władztwo publiczne, w tym władztwo planistyczne, i w stosunku do tego terytorium posiada wszelkie...
uprawnienia regulacyjne (prawo stanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów porządkowych, podatków i opłat lokalnych). W ramach tego władztwa gmina...

II SA/Ke 579/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-29

sposoby działania gminy w celu należytego wypełnienia jej ustawowych obowiązków. Jego treść stanowią normy planistyczne, normy-prognozy i zasady postępowania w określonych...
. 205 § 1 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz...

III SA/Kr 569/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-18

. i A. Projekt ten pozostaje w całkowitej sprzeczności z uchwałą o utworzeniu Parku Kulturowy. Na ten brak spójności merytorycznej poszczególnych dokumentów planistycznych...
i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...