Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VII SA/Wa 1079/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-15

własności, w stopniu wykraczającym poza władztwo planistyczne gminy, naruszenie zasady proporcjonalności oraz nierówne traktowanie mieszkańców Gminy;, 3. art. 6 ust. 2 w zw...
. z art. 3 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ('u.p.z.p.') poprzez:, a) przekroczenie granic władztwa planistycznego i nadmierne...

II SA/Wr 1625/02 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-28

przez zainteresowanego przedsiębiorcę kosztów związanych z udokumentowaniem złoża i uzyskaniem koncesji oraz opłat na rzecz Gminy, jak i Skarbu Państwa. Podkreślono...
przestrzennego wsi Łącznik, Zarząd Miejski w Białej naruszył przepisy procedury planistycznej, określonej w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu...

III SA/Kr 569/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-18

. i A. Projekt ten pozostaje w całkowitej sprzeczności z uchwałą o utworzeniu Parku Kulturowy. Na ten brak spójności merytorycznej poszczególnych dokumentów planistycznych...
i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów...