Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

SA/Bd 3543/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-09-29

na wysokość opłaty planistycznej i w związku z tym zażądał uchylenia decyzji organu I instancji., Organ II instancji uzasadniając stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji...
Odwoławcze w B. wyjaśniło skarżącemu, iż obowiązek uregulowania opłaty planistycznej , sprowadza się do sytuacji, gdy łącznie zostaną spełnione dwie przesłanki:, 1...

IV SA/Po 197/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-25

wyraził zgodę na zaspokajanie naliczanych opłat planistycznych i innych przez pomniejszenie ww. kwoty (potrącenie). Gmina - wbrew późniejszym oświadczeniom składanym...

III SA/Gl 3/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-12

obszar, przestrzeń i na tym tylko terytorium może działać, sprawować władztwo publiczne, w tym władztwo planistyczne, i w stosunku do tego terytorium posiada wszelkie...
uprawnienia regulacyjne (prawo stanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, przepisów porządkowych, podatków i opłat lokalnych). W ramach tego władztwa gmina...