Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 642 Skargi na akty prawa miejscowego wojewodów i organów administracji niezespolonej oraz na niewykonywanie przez nich czynności nakazanych prawem wnoszone w trybie art. 44 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy o adm. rządowej w województwie X

II SA/Ol 1323/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-03-28

dokumentach planistycznych. Organ wskazał również, że przy opracowywaniu planu zadań ochronnych wykorzystano dostępną wiedzę o gatunkach herpetofauny, która uzupełniona została...
ten nie precyzuje również jakiego rodzaju wskazania do zmian w aktach planistycznych plan zadań ochronnych może wprowadzać, ani też nie wprowadza wystarczająco jasnej...