Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6369 Inne o symbolu podstawowym 636 X

VII SA/Wa 1597/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

planistycznym samodzielne uznawanie jakichkolwiek nieruchomości za zabytki. Wprawdzie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu...
uznana za zabytek podlegający ww. ochronie planistycznej, gdy dokonany został wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

konieczność ponowienia czynności planistycznych w niezbędnym zakresie, jeśli po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wprowadzone w nim zostały pewne istotne zmiany...