Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6361 Rejestr zabytków X

VII SA/Wa 1132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-13

. [...] WKZ również skupił się na spekulacjach, czego dowodzi stwierdzenie, iż 'przewidywana w dokumentach planistycznych intensyfikacja zabudowy na tak dużym obszarze znacząco...
, że organ ochrony konserwatorskiej miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie ww. kwestii w toku procedury planistycznej, co uczynił uzgadniając projekt planu miejscowego...

VII SA/Wa 1306/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

koncepcje zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji. Uwzględniono także obowiązujące dokumenty planistyczne dla omawianego obszaru. We wnioskach jednoznacznie wskazano...
pożądana, jednak jak podkreślono na wstępie jest od blisko 30 lat ciągle zamierzeniem przyszłym i niepewnym. Wynikające z dokumentów planistycznych przeznaczenie terenu...

VII SA/Wa 90/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-07

[...] i folwarku [...]. Przebieg Alei [...] jest dokumentem ciągłości osadniczej i planistycznej na terenie P., jednocześnie jest cennym elementem lokalnego krajobrazu...
opłat i podatków na właścicieli nieruchomości w P.. Nie zawiera natomiast żadnych dowodów dotyczących bezpośrednio okoliczności utworzenia lub funkcjonowania Alei...

II SA/Kr 1242/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-15

również znacząco utrudnić udzielanie wartościom chronionym instytucjami u.o.z.o.z. rzeczywistej i skutecznej ochrony w ramach postępowań administracyjnych czy planistycznych...
składają się uiszczony wpis w wysokości 200 zł, koszty zastępstwa adwokata w wysokości 480 zł, a nadto kwota 17 złotych, uiszczona tytułem opłaty skarbowej...

IV SA/Po 35/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-04-27

. ', a w projekcie tym dom przy ul. [...] zaznaczony jest jako obiekt zabytkowy. Również na podstawie faktu prowadzenia procedury planistycznej trudno poczynić konkretne ustalenia...