Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-13

. [...] WKZ również skupił się na spekulacjach, czego dowodzi stwierdzenie, iż 'przewidywana w dokumentach planistycznych intensyfikacja zabudowy na tak dużym obszarze znacząco...
, że organ ochrony konserwatorskiej miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie ww. kwestii w toku procedury planistycznej, co uczynił uzgadniając projekt planu miejscowego...

VII SA/Wa 1597/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

planistycznym samodzielne uznawanie jakichkolwiek nieruchomości za zabytki. Wprawdzie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu...
uznana za zabytek podlegający ww. ochronie planistycznej, gdy dokonany został wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii...

VII SA/Wa 1306/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

koncepcje zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji. Uwzględniono także obowiązujące dokumenty planistyczne dla omawianego obszaru. We wnioskach jednoznacznie wskazano...
pożądana, jednak jak podkreślono na wstępie jest od blisko 30 lat ciągle zamierzeniem przyszłym i niepewnym. Wynikające z dokumentów planistycznych przeznaczenie terenu...

I SA/Wa 704/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

[wynagrodzenia pełnomocnika [...] zł (3 x stawka minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17...
zł). W skardze pełnomocnik skarżącego wskazał, że zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 779/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych - wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17 zł). Zasądzając opłatę za czynności radcy...
. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i art. 46 Kodeksu cywilnego'. Jest to wpis określonej koncepcji planistycznej zdeterminowanej historycznymi...

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

również faktu, że organy konserwatorskie powoływały się na przepisy planistyczne, a nie tylko na standardy przyjęte w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
prawnego oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, orzeczono w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c...

VII SA/Wa 737/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

uzgodnienie planu miejscowego w ramach procedury planistycznej przez konserwatora zabytków stanowi jedną z form ochrony zabytków, której efektem jest akt prawa...
jak w pkt 1 sentencji wyroku., O zwrocie kosztów postępowania (obejmujących: wpis od skargi - 200 zł, opłatę za czynności radcy prawnego - 480 zł oraz opłaty...

VII SA/Wa 382/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

jest przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem lKZ., Minister podkreślił jednak, że przywołany wyżej MPZP był procedowany w trybie planistycznym...
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018...

VII SA/Wa 1230/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-06

adwokackiego według norm przepisanych, a także poniesionej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 zł., W skardze zawarto również wniosek o przeprowadzenie dowodów...
[...]. Jednocześnie ochrona ww. terenu wynika z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu S. (jednostka planistyczna oznaczona symbolem H11 MW...

II SA/Kr 1342/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-06-24

konieczność ponowienia czynności planistycznych w niezbędnym zakresie, jeśli po wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu wprowadzone w nim zostały pewne istotne zmiany...
1   Następne >   2