Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 1132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-13

. [...] WKZ również skupił się na spekulacjach, czego dowodzi stwierdzenie, iż 'przewidywana w dokumentach planistycznych intensyfikacja zabudowy na tak dużym obszarze znacząco...
, że organ ochrony konserwatorskiej miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie ww. kwestii w toku procedury planistycznej, co uczynił uzgadniając projekt planu miejscowego...

VII SA/Wa 1597/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

planistycznym samodzielne uznawanie jakichkolwiek nieruchomości za zabytki. Wprawdzie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu...
uznana za zabytek podlegający ww. ochronie planistycznej, gdy dokonany został wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii...

VII SA/Wa 1306/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

koncepcje zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji. Uwzględniono także obowiązujące dokumenty planistyczne dla omawianego obszaru. We wnioskach jednoznacznie wskazano...
pożądana, jednak jak podkreślono na wstępie jest od blisko 30 lat ciągle zamierzeniem przyszłym i niepewnym. Wynikające z dokumentów planistycznych przeznaczenie terenu...

VII SA/Wa 382/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

jest przeprowadzenie ciągu komunikacyjnego oznaczonego w planie symbolem lKZ., Minister podkreślił jednak, że przywołany wyżej MPZP był procedowany w trybie planistycznym...
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2018...