Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

II SA/Wr 439/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-10-13

w L. na uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin B. z dnia 5 stycznia 2016 r. Nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej...
października 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, uchwałę B. nr [...] z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały...

III SA/Lu 77/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-19

warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,, 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,, 4) warunki przyłączania do sieci,, 5...
jest, że obowiązek budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie ustalonym przez gminę w odpowiednich aktach planistycznych obciąża przedsiębiorstwo wodociągowo...

III SA/Lu 94/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-30

ścieków,, 2) szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług,, 3) sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach,, 4) warunki...
dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa się 'warunki przyłączania do sieci'. Z ustawy nie wynika zatem możliwość ustanowienia obowiązku ponoszenia opłat za przyłączenie...