Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Województwa X

I GSK 1556/18 - Wyrok NSA z 2020-01-10

'Stopień zgodności i komplementarności LSR z innymi dokumentami planistycznymi opracowanymi dla obszaru objętego LSR' nie przyznano żadnego punktu z 12 możliwych...
. W przedstawionej LSR nie wykazano bowiem spójności planowanych do realizacji przedsięwzięć z celami i priorytetami dokumentów planistycznych, innych niż strategia rozwoju...

I GSK 2124/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

, wniesiony protest, upoważnienie do reprezentacji, informację o rozstrzygnięciu protestu i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej., WSA zauważył, że ani do skargi...
i ryzyka, deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, kopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ZRID oraz dokumentów planistycznych, wyciągu...

I SA/Kr 1307/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-02-14

, upoważnienie do reprezentacji, informację o rozstrzygnięciu protestu i potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej., W odpowiedzi na skargę Zarząd Województwa podtrzymał dotychczasowe...
oraz dokumentów planistycznych, wyciągu z dokumentacji technicznej, mapy lokalizującej projekt w najbliższym otoczeniu, oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele...

I SA/Sz 376/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-13

rozwoju przez, brak pouczenia Skarżącej o wysokości, terminie i sposobie uiszczenia opłaty od skargi., Podnosząc takie zarzuty skarżąca Spółka wniosła o:, 1) uwzględnienie...
w podpunkcie 'uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on line (zawieranie umów, odczyty liczników, pobieranie opłat...

III SA/Gl 1403/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-07-19

, a przesądza o tym konstrukcja powołanego przepisu, z której jednoznacznie wynika, że nawet w razie spełnienia którejkolwiek z przesłanek umorzenia opłaty, należność...
planistycznej ( por. wyrok WSA w Opolu z 21 lutego 2018 r. sygn. akt I SA/Op 444/17)., Dokonując kontroli legalności zaskarżonych rozstrzygnięć według wskazanych wyżej...