Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Sz 1326/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-08

aktów planistycznych lub quasi-planistycznych zagrodowego charakteru zabudowy albo w treści orzeczeń z zakresu Prawa budowlanego dopuszczalności wznoszenia budynków...
uzupełniający., Skarżąca podniosła, iż Organ I instancji w przeważającej części powołuje się na przepisy prawne dotyczące ustalania wysokości podatków i innych opłat...

II SA/Bk 4/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-11

z przeznaczeniem pod budowę stancji paliw z usługami towarzyszącymi. Z tytułu wyłączenia organ ustalił następujące opłaty:, 1. należność w wysokości 62.607,54 zł...
z wyłączeniem z produkcji rolniczej gruntów bez decyzji do kwoty 50.180,21 zł, z wpłaty której również zwolnił zainteresowanego;, 3. opłatę w wysokości dwukrotnej...

III SA/Gd 1033/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-05-17

geodezyjny i kartograficzny. Natomiast art. 40a ust. 2 u.p.g.k. wskazuje na szczególne przypadki, w których opłaty nie są pobierane, w tym gdy dane są udostępnione...
., Ustawodawca wprowadził jednak wyjątki od ww. zasady wymieniając w art. 40a ust. 2 ustawy przypadki, kiedy materiały zasobu są udostępnienie nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty...

II SA/Sz 26/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-04-24

), właśnie w części planistycznej planu urządzenia lasu określa się m.in. grunty przeznaczone do objęcia gospodarką leśną., Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy Prawo geodezyjne...
się kwoty - [...] zł (zwrot uiszczonego wpisu), [...] zł, (wynagrodzenie pełnomocnika strony skarżącej), i [...] zł (zwrot wydatków z tytułu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). ...

III SA/Gd 80/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-15

do celów projektowych wykonawca wykorzystuje: materiały udostępnione z zasobu, wyniki wykonanych pomiarów; opracowania planistyczne; a także inne dokumenty lub informacje...