Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Sz 122/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-03-14

wysokości opłaty planistycznej jest należyte zakwalifikowanie danego obiektu do odpowiedniej kategorii obiektów budowlanych. Właściwe ustalenie rodzaju samowolnie...
w Szczecinie na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie...

II OSK 649/13 - Wyrok NSA z 2015-01-08

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty legalizacyjnej 1. uchyla...
wysokości opłaty legalizacyjnej., Wyrok wydany został w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku postanowieniem z dnia...

II SA/Bk 764/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-01-31

planistycznych obowiązujących w dacie realizacji spornego garażu, który zezwalał na jego powstanie. Brak jest zatem, w jego ocenie, podstaw do stosowania sankcji...
do skarżącego. W piśmie Spółdzielnia wskazała, że skierowanie obiektu do rozbiórki było motywowane niestosowaniem się do obowiązku ponoszenia opłat, jednakże w przypadku...

II OSK 1574/10 - Wyrok NSA z 2011-11-09

w jednym czasie, na tym samym terenie, ale w stosunku do których orzeczenia zostałyby wydane w czasie obowiązywania różnych regulacji planistycznych nastąpiłoby wydanie odmiennych...
na budowę, w tym dotyczące zagadnień planistycznych, muszą być zastosowane w postępowaniach dotyczących popełnionych samowoli budowlanych. Nie może być tak, że organ wydający...

II SA/Wr 714/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-25

budowlanego (jego części) z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinna być zgodność obiektu (jego części) z porządkiem planistycznym na danym obszarze...
i zagospodarowania terenu, procesu planistycznego, zmierzającego do ustanowienia na obszarze działki swoistego substytutu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

II SA/Gd 735/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2010-03-18

- budowlanymi i generalnie porządkiem planistycznym. Jedyna różnica w warunkach legalizacji stosownie do wywodów zawartych w wyroku Trybunału miała dotyczyć jedynie opłaty...
planistycznymi obowiązującymi w dacie zakończenia budowy. Wątpliwości natomiast budzi prawidłowość ustalenia, że dla działki skarżącego aktualnie brak jest obowiązującego...

II SA/Kr 1604/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-02-16

w K. z dnia 05 października 2004 r., nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu...
stawki opłaty stanowiącej podstawę do obliczania kary wymierzanej w wyniku obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1132) stwierdził, że obowiązki nałożone na J. P...

II OSK 471/12 - Wyrok NSA z 2013-06-19

. na postanowienie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Białymstoku z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej oddala skargę...
w związku z art. 59f ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ustalił inwestorom B. i J. M. opłatę legalizacyjną w wysokości 25.000 zł za samowolną rozbudowę budynku...

II SA/Go 265/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-24

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej I. uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
. U. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz art. 123 kpa nałożył na R.S. opłatę legalizacyjną w wysokości 50.000 zł z tytułu samowolnej rozbudowy budynku mieszkalnego o pokój...

II SA/Wr 678/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-15

przyjętych obowiązującym aktem planistycznym działka Nr [...] przy ul. [...] usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem P, U2, którego przeznaczenie określono...
usytuowania obiektu kontenerowego z ustaleniami uchwały planistycznej potwierdził Prezydent Miasta [...] w piśmie z dnia [...] maja 2016 r. skierowanym do organu orzekającego...
1   Następne >   +2   +5   +10   18