Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X

II SAB/Bd 128/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-04-12

., A. O., E. Z. O., J. S. - K. , na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty 1...
. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku skarżących z dnia [...] maja 2016 r. o zwrot nadpłaty opłaty planistycznej oraz zwrot odsetek od tej opłaty przez wydanie...

II OSK 2885/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-22

. O. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwałą Rady...
nieruchomości na kwotę 496980 zł, w związku z czym opłatę planistyczną ustalono na 149094 zł., Decyzją z dnia [...] maja 2006 r. Wójt Gminy D. potwierdził, że działki...

II OSK 79/19 - Wyrok NSA z 2019-04-04

Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty oddala skargi kasacyjne. Wojewódzki Sąd...
na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie zwrotu części nadpłaty nienależnie uiszczonej opłaty planistycznej oraz zwrotu odsetek od tej opłaty: pkt 1 - zobowiązał Wójta...

II SAB/Bd 60/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-07-24

., Jak wynika z treści skargi, decyzją z dnia [...] grudnia 2006r. nr [...] Wójt Gminy [...] ustalił dla Jolanty S. - K., A. K., E. i M. O. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu...
z czym opłatę planistyczną ustalono na [...] zł., Na mocy decyzji Wójta Gminy [...] z dnia [...] maja 2006r. działki nr [...],[...] i [...] przeszły z mocy prawa na rzecz...

II SAB/Bk 109/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
przez skarżącą i ustalenia opłaty planistycznej. Zawiadomienie to doręczono skarżącej [...] października 2020 r., Operat szacunkowy, sporządzony przez powołanego rzeczoznawcę...

II SAB/Bk 110/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-10-21

. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
)., Postanowieniem z dnia [...] września 2020 r. Wójt Gminy powołał rzeczoznawcę majątkowego H. K. jako biegłego w postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej...

II SAB/Lu 1/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-12

. na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie opłaty planistycznej I. Zobowiązuje Wójta Gminy do podjęcia czynności w związku...
z pismem R. K. i L. K. z dnia [...] r. o wznowienie postępowania w sprawie opłaty planistycznej w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz...

II SO/Kr 12/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-08

opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., W uzasadnieniu tego wniosku podano, że decyzja ta narusza przepisy prawa i stanowisko zajęte przez Trybunał...
ją decyzję Wójta Gminy K. z dnia 23 września 2009 r. znak [....] ustalającą opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wraz z przekazaniem sprawy...

II SAB/Kr 217/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

doręczone B.J. w dniu 29 maja 2009 r. W tym dniu zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty planistycznej., W rezultacie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego...
w przedmiocie wymierzenia opłaty planistycznej skarżącej po pierwsze nie ograniczyło prawa do jej rozpatrzenia bez nieuzasadnionej zwłoki, po wtóre nie trwało dłużnej...

II SAB/Kr 216/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-05

planistycznej., W rezultacie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Z. dnia 11 stycznia 2011 r. wydał decyzję [...] , którą orzekł o ustaleniu jednorazowej opłaty...
oczekiwanego skutku w postaci zakończenia postępowania administracyjnego. Postępowanie w przedmiocie wymierzenia opłaty planistycznej skarżącej po pierwsze nie ograniczyło prawa...
1   Następne >   +2   +5   8