Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 152/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-01

wydobytego kruszywa, a tym samym jaka wysokość opłaty planistycznej, kiedy działalność była prowadzona,, - naruszenie art. 8 i 107 § 3 KPA przez nienależyte uzasadnienie...
Górniczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez koncesji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją Prezes Wyższego Urzędu Górniczego...