Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

IV SA/Wa 2439/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

zagospodarowania przestrzennego województwa, które są sprzeczne z wymienianą Koncepcją, co ogranicza władztwo planistyczne organu gminy w tym zakresie;, 3) art. 9 ust. 2 w zw...
nie jest aktem prawa miejscowego, a jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego ma bez wątpienia wpływ na kształt aktów planistycznych podejmowanych przez Gminę [...]. Konsekwencją...

IV SA/Wa 2440/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-24

kulturowego', co jest obowiązkiem samorządu województwa;, 3) art. 3, art. 10 ust. 2 pkt 7 oraz art. 15 u.p.z.p. poprzez przekroczenie granic władztwa planistycznego i wkroczenie...
[...] do kształtowania polityki planistycznej na terenie gminy w akcie prawa miejscowego - miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz nie respektuje innych uwarunkowań...

II SA/Ol 1351/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-17

planistycznego;, - art. 18 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U., z 2015 r. poz. 1392) dalej jako: u.s.w., poprzez zamieszczenie w planie...
władztwa planistycznego;, - art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) dalej jako: P.o.ś., poprzez...

IV SA/Wa 2438/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-21

planistycznych. Ponadto szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim...
przestrzennego województwa w stosunku do innych aktów planistycznych gminy zależy od ustaleń w nim przyjętych', to prowadzi do wniosku, że gminy przez których teren przebiega...

II SA/Kr 933/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-15

, w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego, według norm powszechnie obowiązującego prawa, powiększonych o wartość uiszczonej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości...
w Tarnowie. Gorlicach, które były ujęte w dotychczasowym PGOWM. Mając jednakże na uwadze, iż wojewódzki plan gospodarki odpadami jest dokumentem planistycznym...

II SA/Ke 818/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-13

spowoduje wzrost opłat za ich transport i utylizację, dlatego nie jest uzasadnione umieszczenie Gminy C. w regionie czwartym. Powoduje to konieczność transportu odpadów...
w postaci wzrostu opłat za odbieranie i utylizację odpadów. Dodatkowo podniesiono, że tabela nr 76 planu zawiera wykaz instalacji do składowania odpadów innych niż regionalne...

II SA/Po 600/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-03-31

, że w ujęciu systemowym wojewódzki plan gospodarki odpadami jest planistycznym instrumentem, służącym osiągnięciu celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz wdrażaniu...
ich zlikwidowania, jednocześnie nie odnotowując istnienia takiego mogilnika w wojewódzkich aktach planistycznych, jak zaskarżonej w niniejszej sprawie Uchwale...

II SA/Go 274/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-24

). Porządkowo trzeba dodać, że przedmiotem zaskarżenia nie jest uchwała w zakresie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, która ma charakter planistyczny dający pewne luzy...
. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. Na koszty te składa się opłata od wniesionej skargi w kwocie 300 zł, opłata od udzielonego pełnomocnictwa w kwocie 17 zł i zwrot kosztów...