Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Gd 828/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-03-25

, że w trakcie procedury planistycznej analizowano |, |ustalenie stawki procentowej i odstąpiono od jej ustalenia. Rada wskazała, że pobranie opłaty jest dopuszczalne m.in. wówczas...
obowiązującego planu. Zatem samo wejście w życie nowego planu nie daje podstaw do pobrania opłaty planistycznej. Rada wskazała,|, |że po analizie sytuacji materialno-prawnej...

II OSK 1882/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

wartość terenów, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie...
ust.1 pkt 1 w zakresie symbolu 'Ru'. Jeżeli nawet przyczyną stwierdzenia nieważności przynajmniej części postanowień było nieustalenie opłat planistycznych...

II SA/Rz 763/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-24

o wysokości stawki procentowej, według której wójt /burmistrz albo prezydent miasta/ ma ustalić, a następnie pobrać opłatę planistyczną nie należy do rady gminy...
/w tym zakresie rada gminy nie ma kompetencji/., Takie jednakże kompetencje rad do określenia stawek procentowych służących ustaleniu opłaty planistycznej wynikają wprost z przepisu...

II SA/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-19

, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie norm planu. Stwierdzenie...
było nieustalenie opłat planistycznych, co do tych obszarów sąd zobligowany był zawrzeć w uzasadnieniu precyzyjne wyjaśnienia w tym względzie w odniesieniu do konkretnie...

II SA/Po 217/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-06-27

przestrzennego, ustalając w nim m.in. stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 20% wzrostu wartości nieruchomości. Projekt planu w powyższej wersji został...
z dnia 12.04.2002 r. była w rzeczywistości stawka procentowa opłaty planistycznej w wysokości 20%. Na skutek oczywistej omyłki pisarskiej przekazano do publikacji uchwałę...

II SA/Kr 1166/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

. Z treści art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów, jest sprzeczne...
. 15 ust. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w m.p.z.p. stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty...

II OSK 3060/12 - Wyrok NSA z 2014-06-09

ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów, jest sprzeczne...
. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w m.p.z.p. stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty...

II OSK 2504/10 - Wyrok NSA z 2011-03-30

. nr [...] stwierdził, że w przedmiotowym planie miejscowym w § 28 określono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0% dla terenów objętych ustaleniami planu...
przestrzennym z 2003 r., albowiem obie ustawy w tożsamy sposób regulują instytucję opłaty planistycznej. Nadal jest to jednorazowa opłata określona w stosunku procentowym...

II SA/Kr 1104/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-09

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika obowiązek ustalenia stawki renty planistycznej, zaś nieustalenie stawki tej opłaty dla części obszarów...
ma obowiązek wynikający z art. 15 ust. 2 pkt 12 w/w ustawy ustalić w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego stawki procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku...

II SA/Gl 283/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-11-16

, że zaskarżoną uchwałą Nr [...] dokonano zmiany w uchwale nr [...], która polegała na obniżeniu stawki 'opłaty planistycznej' z [...]% do [...]%, a uchwale nadano wsteczną...
, iż zmiana planu dotyczyła wyłącznie zmniejszenia wysokości stawki 'opłaty planistycznej'. Wojewoda [...] podkreślał, iż jego stanowisko znajduje potwierdzenie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100