Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II OSK 1430/10 - Wyrok NSA z 2010-09-29

opłaty planistycznej w wysokości 0%. Stawka ta dotyczy wszystkich terenów objętych ustaleniami planu, za wyjątkiem terenów MN1, MN2, MN3, MN5, MN6, MN7, MN7/L, MN8, MN9...
planistycznej. Określenie stawki procentowej opłaty planistycznej w wysokości 0% czyniłoby bezprzedmiotowym zapis ustawy mówiący o obowiązku decyzyjnego ustalenia tej opłaty...

II OSK 1506/12 - Wyrok NSA z 2012-09-14

się opłatę planistyczną, o której mowa w art. 36 ust. 4 powołanej ustawy. W ocenie Sądu pierwszej instancji nie stanowi naruszenia tego unormowania nieustalenie...
do naliczania opłaty planistycznej nie może wynosić 0%. Prawidłowa wykładnia art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym prowadzi...

II SA/Kr 1120/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-03-19

zagospodarowania przestrzennego., Jeżeli gmina rezygnuje z pobierania opłaty planistycznej w odniesieniu do terenów, których przeznaczenie w uprzednio obowiązującym planie...
zawarta w ustawie nie dotyczy stawki opłaty planistycznej z uwagi na swą treść i cel prowadzenia procedury. Zmiana stawek planu w wersji przyjętej w uchwale była korzystna...

II SA/Lu 107/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-12

zawyżeniu wartości opłaty planistycznej w wysokości 30% w sytuacji, w której obszar nieopodal L. jest jednym ze słabiej rozwiniętych obszarów Polski, zatem narzucenie opłaty...
. 1 u.p.z.p. poprzez jego nieprawidłowe zastosowanie i znaczne przekroczenie przysługującego Gminie N. D. władztwa planistycznego poprzez ustalenie wartości opłaty...

II OSK 1882/14 - Wyrok NSA z 2014-11-25

wartość terenów, dla których nieustalono stawki procentowej opłaty planistycznej i w odniesieniu do których została stwierdzona nieważność regulujących ich przeznaczenie...
ust.1 pkt 1 w zakresie symbolu 'Ru'. Jeżeli nawet przyczyną stwierdzenia nieważności przynajmniej części postanowień było nieustalenie opłat planistycznych...

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...
na ustalenie rzeczywistej woli organu stanowiącego, polegającej na chęci objęcia opłatą planistyczną nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek objęcia ich decyzją...

IV SA/Po 1066/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-15

procentowe opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty, przewidziane w art. 36 ust. 4 ustawy...
nieruchomości nie wzrośnie, to gmina nie ma obowiązku ustalania dla terenów, na których znajdują się te nieruchomości stawki opłaty planistycznej (por. wyrok NSA z dnia 29...

II OSK 1328/10 - Wyrok NSA z 2010-09-07

2009 r. nr [...] w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny Opolu wyrokiem...
., nr [...] w przedmiocie zgody na rozłożenie na raty opłaty planistycznej, w punkcie 1. stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości, w punkcie 2. określił, że zaskarżona...

IV SA/Po 263/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-09

własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości., Wojewoda podkreślił, że ze znajdujących się w dokumentacji planistycznej...
opłaty planistycznej tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty, przewidziane w art. 36 ust. 4 ustawy, a więc tylko w odniesieniu...

II SA/Kr 1319/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-16

nad Dunajcem - Zawodzie II, stwierdza, że w przedmiotowym planie miejscowym w § 36 określono stawkę procentową opłaty planistycznej w wysokości 0% dla terenów objętych...
sposób regulują instytucję opłaty planistycznej. Nadal jest to jednorazowa opłata określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości wskutek uchwalenia bądź...
1   Następne >   +2   +5   +10   84