Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X

II OSK 217/16 - Wyrok NSA z 2017-10-04

zagospodarowania przestrzennego opłaty planistycznej powstaje tylko w przypadku, gdy zachodzą materialnoprawne przesłanki do ustalenia tej opłaty, przewidziane w art. 36 ust. 4...
ładu przestrzennego., W ocenie Sądu I instancji, skarżący trafnie dostrzegł naruszenie władztwa planistycznego w określeniu stawki opłaty planistycznej w wysokości 0...

II OSK 1888/08 - Wyrok NSA z 2009-12-04

przestrzennym w odniesieniu do zasad określania wartości nieruchomości w toku ustalania tzw. opłaty planistycznej stosuje się przepisy o gospodarce nieruchomościami...
załatwiana jest w toku postępowania w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, to wydanie uwierzytelnionych...

II OSK 1531/14 - Wyrok NSA z 2016-02-23

uchwała nie mogła ostać się w obrocie prawnym. Brak bowiem obligatoryjnego określenia w planie miejscowym stawki opłaty planistycznej w sytuacji, kiedy nie wykazano...
stawki opłaty planistycznej. To konsekwencja obowiązywania art. 87 ust. 3a i art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. Taki brak w sytuacji gdy doszło do zmiany przeznaczenia terenu...

II OSK 1761/15 - Wyrok NSA z 2017-03-10

; nadto określono ją jedynie dla części stref objętych planem bez uzasadnienia, dlaczego stawki opłaty planistycznej zostały ustalone tylko dla niektórych stref z wyłączeniem...
interpretację;, - określenie stawki procentowej jednorazowej opłaty określonej w art. 36 ust. 4 u.p.z.p. w sytuacji, gdy wartość nieruchomości, dla których ją określono...

II OSK 331/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

wytycznych planistycznych, np. wymagań ładu przestrzennego poprzez naruszenie art. 1 ust. 2; zasady równego traktowania podmiotów władających nieruchomościami poprzez...
zasady zrównoważonego rozwoju, wytycznych planistycznych poprzez naruszenie art. 1, zasady wyważenia interesu publicznego i prywatnego poprzez naruszenie art. art. 1 ust...

II OSK 28/18 - Wyrok NSA z 2018-09-19

technicznej. Dla terenu 9R Rada Miasta O. ustaliła zakaz lokalizacji budynków i budowli rolniczych. Oznaczenie w uchwale planistycznej przeznaczenia podstawowego terenu 2RU...
kubaturowych służących obsłudze rolnictwa nie oznacza, że plan miejscowy musi wprowadzać tożsamy zapis. Zdaniem Sądu nie dochodzi do nadużycia władztwa planistycznego, gdyż plan...

II SA/Kr 1033/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-16

. N. wskazał także, iż w trakcie procedury planistycznej podejmował szereg działań mających na celu zmianę przeznaczenia działek będących jego własnością. Wszystkie uwagi...
z par. 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym 'materiały planistyczne...

II OSK 837/21 - Wyrok NSA z 2022-10-05

w szczególności, że kwestionowany plan, w odniesieniu do działki nr [...], stanowi, co do istoty, powtórzenie rozwiązań planistycznych przyjętych w planie miejscowym...
przewidzianym w Studium dla jednostki terenowej nr [...] ('[...]'). Rada nie podzieliła również zarzutów dotyczących naruszenia procedury planistycznej., 2.3. Wojewódzki Sąd...

II OSK 1693/16 - Wyrok NSA z 2018-06-08

planistyczne gminy;, 6. zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP oraz związanej z nią zasady ochrony zaufania obywatela do państwa...
skargę., Zdaniem Sądu, procedura planistyczna w sprawie została przeprowadzona prawidłowo, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

II OSK 1973/14 - Wyrok NSA z 2016-04-07

przysługującego gminie władztwa planistycznego i nadmierne ograniczenie jego uprawnień związanych z prawem własności nieruchomości położonych na terenie objętym planem,, 2. art. 15...
ograniczeniu prawa własności 'skarżącej spółki',, 10. art. 2 Konstytucji RP poprzez prowadzenie procedury planistycznej w sposób mający na celu jak najszybsze uchwalenie planu...
1   Następne >   +2   6