Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1266/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

Miejskiego w W opłaty manipulacyjnej od wniosku o własność czasową., Orzeczeniem administracyjnym z dnia [...] czerwca 1950 r. Prezydium Rady Narodowej w W. odmówiło...
jedynie o pozwolenie na dokonanie rozbiórki znajdującego się na posesji budynku oraz o odszkodowanie za przejęty grunt. Zgodnie zaś z konstrukcją zapisów planistycznych...

I SA/Wa 1212/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-29

. Tylko wówczas możliwa była realizacja założeń planistycznych, które stanowią nie o budynku mieszkaniowym, ale o zespołach mieszkaniowych budownictwa społecznego., Przy czym organ...
lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Gmina miała obowiązek uwzględnienia wniosków, jeżeli korzystanie z gruntów przez dotychczasowych właścicieli dało się pogodzić...

I SA/Wa 259/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-22

do standardu KSWP 1 wartość rynkową nieruchomości określono bez uwzględnienia kosztów transakcji kupna-sprzedaży oraz związanych z tą transakcją podatków i opłat, w tym podatku...
przeznaczenie planistyczne autorzy operatu ustalili, że wyceniana nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy N...

I SA/Wa 153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-15

mieszkaniowego. Z punktu widzenia planistycznego brak było więc przeszkód dla przyznania dotychczasowym właścicielom prawa własności czasowej do części terenu przedmiotowej...
szczegółowych zasad oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych oraz zasad i trybu ustalania opłat za użytkowanie wieczyste pozwoliły wydać...

IV SA/Wa 1938/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-06

we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego (WORP), przygotowanej w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej; WORP jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych...
planistycznych,, - art. 107 § 3 w zw. z art. 11 w zw. z art. 7 K.p.a. poprzez nie odniesienie się przez organ w jakikolwiek sposób do istotnych kwestii podniesionych...

I SA/Wa 35/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-04

sąsiedztwa objętych jednakowymi zamierzeniami planistycznymi - została w trybie tego samego przepisu (czyli art. 7 dekretu warszawskiego) oraz w oparciu o ten sam wniosek...
sąsiedztwa, objętych jednakowymi zamierzeniami planistycznymi - została w trybie tego samego przepisu, czyli art. 7 dekretu warszawskiego, oraz w oparciu o ten sam wniosek...

I SA/Wa 168/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-10

uważa graniczące z wycenianą nieruchomością obszary planistyczne o określonej funkcji, czy graniczące z wycenianą nieruchomością nieruchomości (grunty) w znaczeniu...
wśród gruntów przyległych odnosi się do funkcji o symbolu planistycznym (ZN). Zdaniem Sądu wątpliwości w tym zakresie winny być dostrzeżone przez organy orzekające w sprawie...

I OSK 534/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

na cele drogowe w dokumentach planistycznych lub ceny nieruchomości, których charakter drogowy wynika z faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości. Przyjęcie cen...
przeznaczenie planistyczne wycenianej działki aktualne na dzień wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, rzeczoznawca określił stan nieruchomości...

I OSK 2452/14 - Wyrok NSA z 2015-05-13

o jego złożeniu świadczy zachowane w aktach archiwalnych pokwitowanie wniesienia w dniu 15 kwietnia 1948 r. przez 'Z. K.' do kasy Zarządu Miejskiego w m.st. Warszawie opłaty...
zapisów planistycznych, zarówno drogi, parki, jak i ogrody winny być powiązane funkcjonalnie z mającym powstać na obszarze objętym ww. planem budownictwem społecznym...

I SA/Wa 954/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-09

.' do kasy Zarządu Miejskiego w W. opłaty manipulacyjnej od wniosku o własność czasową., Prezydium Rady Narodowej w W. orzeczeniem administracyjnym z dnia [...] czerwca 1950 r...
z konstrukcją zapisów planistycznych, zarówno drogi, parki, jak i ogrody winny być powiązane funkcjonalnie z mającym powstać na obszarze objętym ww. planem budownictwem...
1   Następne >   2