Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 1717/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-30

[...] oraz w sprawie opłat za czynności w sprawie wydawania promes na zawieraniu umówi o prawo własności czasowej (Dz. Urz. Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego [...] z 1948 r...
do negatywnego rozpatrzenia podania A. H. oraz L. J. o przyznanie prawa własności czasowej do przedmiotowego gruntu, skoro założenia planistyczne nie wykluczały...

I SA/Wa 2770/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-13

planistyczne nieruchomości rzeczoznawca majątkowy ustalił, iż teren, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość jest objęty miejscowym planem zagospodarowania...
postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych wraz z kwotą 34 zł tytułem zwrotu opłaty skarbowej od pełnomocnictwa., W odpowiedzi na skargę...

I SA/Wa 742/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

nr [...], która przylega bezpośrednio do nieruchomości. W dokumentach planistycznych nieruchomość położona była w terenie oznaczonym symbolami: RP - uprawy polowe...
być interpretowane szeroko i nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do nieruchomości przeznaczonych pod drogi w dokumentach planistycznych. Przyjmując ceny porównawcze...

I SA/Wa 986/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-14

przeznaczenia planistycznego nieruchomości wywłaszczonej (wynikającej z operatu i kontroperatu)., W oparciu o tak sformułowane zarzuty, rozwinięte w obszernych motywach skargi...
jednak uwadze organu odwoławczego, który nie dość, że nie odniósł się (choć powinien) do odmiennie definiowanego przeznaczenia planistycznego przejętej nieruchomości...

I SA/Wa 906/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

w Dziale [...] wpisana była hipoteka umowna w kwocie [...] EURO tytułem spłaty kredytu, odsetek, prowizji, opłat oraz innych należności ubocznych (opisanych w KW...
jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 777/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

powierzchnię strefy czasowego ograniczenia ustalono na [...] m2. Badając przeznaczenie planistyczne biegły wskazał, że ww. nieruchomość nie była objęta zapisami miejscowego planu...
w postaci wartości szkód fizycznych, wartości szkód związanych z płatnościami podatku od nieruchomości, jak i związanych z koniecznością uiszczania opłaty z tytułu prawa...

I OSK 2188/19 - Wyrok NSA z 2022-10-24

planistycznych, tj. nie mogły wybudować na niej budynku wielorodzinnego., Mając powyższe na uwadze, wyjaśnić należy, że zgodnie z art. 7 dekretu dotychczasowy właściciel gruntu...
jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną (ust. 1). Gmina uwzględni wniosek, jeżeli korzystanie...

I SA/Wa 609/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-10

konsekwentnie kwestionują dobór co najmniej 3 z 4 porównywanych nieruchomości z uwagi na ich inne przeznaczenie planistyczne (jako łąki, zabudowa zagrodowa oraz pola uprawne...
przyjmować nieruchomości o innym przeznaczeniu planistycznym., Powyższe stanowiło w konsekwencji naruszenie art. 7, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a., Ze wskazanych...

I SA/Wa 1330/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-24

do warsztatu rzeczoznawcy majątkowego. W ocenie organu II instancji dostrzeżone błędy w interpretacji przepisów związanych z ustalaniem przeznaczenia planistycznego...
uwarunkowaniach, a ponadto przeznaczenie niektórych z nich nie wynika z dokumentów planistycznych ale decyzji o wywłaszczeniu, gdzie działki nabywane są na podstawie...

I SA/Wa 724/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-24

' powinno być interpretowane szeroko, uwzględniając w procesie wyceny zarówno ceny transakcyjne nieruchomości przeznaczonych na cele drogowe w dokumentach planistycznych...
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz kwoty 17 zł uiszczonej tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa., W obszernym uzasadnieniu skargi...
1   Następne >   2