Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

II OSK 2481/10 - Wyrok NSA z 2012-03-06

albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w toku procedury planistycznej dokonuje kolejno czynności...
planu zagospodarowania przestrzennego. Zatem, o ile gmina zamierza zrealizować swoje planistyczne zamierzenie polegające na przeznaczeniu takich gruntów na cele nierolnicze...

IV SA/Wa 359/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-10

były wiążące dla organów planistycznych zbędne byłoby występowanie do MRiRW o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Planowana lokalizacja zabudowy narusza...
na terenie gminy, którzy nie mają możliwości realizacji nowej zabudowy nieprzewidzianej w planach miejscowych także w związku z długotrwałym procesem planistycznym zarówno...

II OSK 1506/16 - Wyrok NSA z 2018-05-08

związanych ze swobodą planistyczną organów gminy wyrażającą się w samodzielnym decydowaniu o kierunkach zagospodarowania przestrzennego oraz przeznaczeniu terenów objętych...
procedurą planistyczną oraz zasad związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych) właściwy organ jest zobowiązany do przeprowadzania kompleksowego i starannego procesu...

IV SA/Wa 1824/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-12

w granicach wydzielenia planistycznego [...]; 2. oddala skargę w pozostałej części; 3. zasądza od Ministra...
23 (wydzielenie planistyczne 1KD-Z) i wyraził zgodę w tej części, zaś w pkt 2 decyzji w pozostałej części utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy., W uzasadnieniu zaskarżonej...

IV SA/Wa 2705/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze w poprzednich procedurach planistycznych o pow. 17,3591 ha, które są sukcesywnie zagospodarowywane głównie zabudową...
zainwestowanych, jak również możliwością pobrania jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, a ponadto zmiana przeznaczenia gruntów przyczyni...

IV SA/Wa 457/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-18

, związane ze zmianą stanu planistycznego przedmiotowych nieruchomości oraz konsekwencjami ich zalesienia, a także odniesiono się do zarzutu pozbawienia stron możliwości...
planistycznej został sporządzony w 1949 r. miejscowy plan [...], w którym tylko ostatnie dwa rzędy działek oznaczone kolorem zielonym zostały przeznaczone pod gospodarkę...

II OSK 1234/16 - Wyrok NSA z 2016-12-21

planu. Decyzja tego rodzaju ma charakter uznaniowy i dopiero w procedurze uchwalania planu podjęta zostaje przez organ planistyczny decyzja co do ewentualnej zmiany...
przeznaczenia. W toku procedury planistycznej organ rozważa interes gminy wnoszącej o zmianę przeznaczenia gruntów i cele ochrony gruntów rolnych, wynikające z u.o.g.r.l....

II OSK 1993/18 - Wyrok NSA z 2020-12-08

procedury planistycznej, (w określonych ustawowo sytuacjach zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze może nastąpić wyłącznie w drodze uchwalenia miejscowego...
planistycznej). W konsekwencji, przy wyłączaniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji powinno się brać pod uwagę także dyrektywy wypływające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r...

IV SA/Wa 862/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-08

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy podkreślając, iż analiza planistyczna zasadności wniosku do planu została dokonana w oparciu o wytyczne...
Ministra na zmianę przeznaczenia, procedura planistyczna zostanie zawieszona, zaś odwieszone zostaną procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, co doprowadzi...

II SA 2990/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

) do działki nr [...] i nie wyjaśniono statusu prawnego i planistycznego [...] m2, o które powiększono, w drodze zmian w ewidencji gruntów, powierzchnię działki...
się obowiązek uiszczenia należności i opłat rocznych w razie zbycia gruntów będących w różnych fazach procesu wyłączenia z produkcji, co zakłada, że to prawo do gruntu...
1   Następne >   2