Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

IV SA/Wa 3058/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

uregulowanym w art.53 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), dalej 'ustawy planistycznej...
podstawę przedmiotowego postanowienia kasatoryjnego stanowił art.138 § 2 w związku z art.144 k.p.a., art.53 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy planistycznej oraz art.106 k.p.a....

IV SA/Wa 1182/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

,, - ostatecznie wskazano, iż organ sporządzający plan w procesie jego opracowania podjął działania planistyczne mające na celu również wytworzenie nowych wartości...
nie objętym żadną formą ochrony konserwatorskiej,, - art. 17 pkt 7 lit. b upzp poprzez naruszenie władztwa planistycznego gminy polegające na dowolnym uzgadnianiu kolejnych...

I SA/Wa 704/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

[wynagrodzenia pełnomocnika [...] zł (3 x stawka minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17...
zł). W skardze pełnomocnik skarżącego wskazał, że zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 779/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych - wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17 zł). Zasądzając opłatę za czynności radcy...
. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i art. 46 Kodeksu cywilnego'. Jest to wpis określonej koncepcji planistycznej zdeterminowanej historycznymi...

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

również faktu, że organy konserwatorskie powoływały się na przepisy planistyczne, a nie tylko na standardy przyjęte w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
prawnego oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, orzeczono w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c...

VII SA/Wa 737/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

uzgodnienie planu miejscowego w ramach procedury planistycznej przez konserwatora zabytków stanowi jedną z form ochrony zabytków, której efektem jest akt prawa...
jak w pkt 1 sentencji wyroku., O zwrocie kosztów postępowania (obejmujących: wpis od skargi - 200 zł, opłatę za czynności radcy prawnego - 480 zł oraz opłaty...

II OSK 2190/10 - Wyrok NSA z 2012-02-03

, a jest opracowaniem sporządzonym na potrzeby procedury planistycznej, a zatem dokumentem, który z formalnego punktu widzenia nie miał w ocenianym postępowaniu mocy...
pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków (Dz.U. nr 47, poz. 244...