Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

VII SA/Wa 1132/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-13

. [...] WKZ również skupił się na spekulacjach, czego dowodzi stwierdzenie, iż 'przewidywana w dokumentach planistycznych intensyfikacja zabudowy na tak dużym obszarze znacząco...
, że organ ochrony konserwatorskiej miał możliwość wypowiedzenia się odnośnie ww. kwestii w toku procedury planistycznej, co uczynił uzgadniając projekt planu miejscowego...

VII SA/Wa 1597/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-09

planistycznym samodzielne uznawanie jakichkolwiek nieruchomości za zabytki. Wprawdzie, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu...
uznana za zabytek podlegający ww. ochronie planistycznej, gdy dokonany został wpis do rejestru zabytków, wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa, uznanie za pomnik historii...

VII SA/Wa 1131/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-19

administracji planistycznej. Uwzględnił w projekcie pozytywnej dla skarżącej decyzji o warunkach zabudowy fakt, że projektowana inwestycja będzie realizowana w historycznym układzie...
, a jedynie potwierdza dopuszczalność planistyczną określonego zamierzenia budowlanego, wyjaśnił w ww. tirecie, że prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym...

IV SA/Wa 3058/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

uregulowanym w art.53 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), dalej 'ustawy planistycznej...
podstawę przedmiotowego postanowienia kasatoryjnego stanowił art.138 § 2 w związku z art.144 k.p.a., art.53 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy planistycznej oraz art.106 k.p.a....

IV SA/Wa 1182/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-03

,, - ostatecznie wskazano, iż organ sporządzający plan w procesie jego opracowania podjął działania planistyczne mające na celu również wytworzenie nowych wartości...
nie objętym żadną formą ochrony konserwatorskiej,, - art. 17 pkt 7 lit. b upzp poprzez naruszenie władztwa planistycznego gminy polegające na dowolnym uzgadnianiu kolejnych...

VII SA/Wa 1306/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-26

koncepcje zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji. Uwzględniono także obowiązujące dokumenty planistyczne dla omawianego obszaru. We wnioskach jednoznacznie wskazano...
pożądana, jednak jak podkreślono na wstępie jest od blisko 30 lat ciągle zamierzeniem przyszłym i niepewnym. Wynikające z dokumentów planistycznych przeznaczenie terenu...

I SA/Wa 704/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-08

[wynagrodzenia pełnomocnika [...] zł (3 x stawka minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17...
zł). W skardze pełnomocnik skarżącego wskazał, że zasądzając opłatę za czynności radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

VII SA/Wa 779/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-20

minimalna = 50 % stawki dopuszczalnej), kosztów sądowych - wpisu 200 zł, kosztów udzielonego pełnomocnictwa - opłaty skarbowej 17 zł). Zasądzając opłatę za czynności radcy...
. 3 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i art. 46 Kodeksu cywilnego'. Jest to wpis określonej koncepcji planistycznej zdeterminowanej historycznymi...

VII SA/Wa 832/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-25

również faktu, że organy konserwatorskie powoływały się na przepisy planistyczne, a nie tylko na standardy przyjęte w obowiązującej ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...
prawnego oraz koszt opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, orzeczono w punkcie II sentencji wyroku na podstawie art. 200 i 205 § 2 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c...

VII SA/Wa 737/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-30

uzgodnienie planu miejscowego w ramach procedury planistycznej przez konserwatora zabytków stanowi jedną z form ochrony zabytków, której efektem jest akt prawa...
jak w pkt 1 sentencji wyroku., O zwrocie kosztów postępowania (obejmujących: wpis od skargi - 200 zł, opłatę za czynności radcy prawnego - 480 zł oraz opłaty...
1   Następne >   2