Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

I SA/Wa 2217/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-28

właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Odnośnie do spornej nieruchomości organ przyjął, iż została...
wniosek o przyznanie dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną, jeżeli korzystanie z gruntu...

IV SA/Wa 348/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

a w dalszym otoczeniu znajdują się natomiast tory kolejowe, jak również [...] [...]., Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości rzeczoznawca majątkowy podał, iż przedmiot...
z czym ich ustalenia nie powodują zmiany przeznaczenia planistycznego przedmiotowej nieruchomości ustalonego w studium., Biegły wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę...

I SA/Wa 1125/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

, jaki wzorzec planistyczny był obowiązujący w dacie jego wydania oraz jakie było przeznaczanie gruntu w tym planie, lecz oparcie go na bliżej nieokreślonym planie...
k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 ust. 2 dekretu poprzez nieprawidłowe ustalenie wzorca planistycznego obowiązującego w dacie wydawania orzeczeni, poprzez...

I SA/Wa 1122/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-28

wskazania w treści tego orzeczenia, jaki wzorzec planistyczny był obowiązujący w dacie jego wydania oraz jakie było przeznaczanie gruntu w tym planie, lecz oparcie...
;, 3.art. 7 k.p.a. w zw. z art. 77 k.p.a. w zw. z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 ust. 2 dekretu poprzez nieprawidłowe ustalenie wzorca planistycznego obowiązującego...

IV SA/Wa 309/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-18

. [...] i [...], czy też tylko [...]. Ponadto organ winien ustalić przeznaczenie planistyczne działki pozostałej przy właścicielce i czy była możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej...
planistycznego przeznaczenia pozostałej przy właścicielce nieruchomości. Zwrócić należy również uwagę na nieczytelność przedłożonej przez uczestnika kserokopii planu. Braki...

IV SA/Wa 350/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-21

- prostokąta, a powierzchnia terenu również jest płaska. Biegły opisał sąsiedztwo działek. Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości rzeczoznawca majątkowy podał...
i nie wpływają na zmianę przeznaczenia planistycznego nieruchomości., Biegły wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę, że przeznaczenie nieruchomości ustalone w decyzji Wojewody...

IV SA/Wa 1749/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

nieruchomości ignorował zgłaszane przez strony wnioski. Skarżący nie zgodził się również z przebiegiem procedury planistycznej odbywającej się na terenie Gminy...
, tj. nadleśnym o wysokości 97 m. Również, kolejną kwestią poruszoną przez skarżącego, jest fakt pominięcia w trakcie procedury planistycznej statusu działek skarżącego...

IV SA/Wa 1679/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości, oraz inne podatki i opłaty nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane...
wyłącznie jako element wpływu państwa na wolny rynek. Podatki, jak również inne opłaty, nie są efektem gry rynkowej między nabywcą a zbywcą, nie stanowią także efektu...

I SA/Wa 2145/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

za opłatą symboliczną. Dalej organ podał, że grunt spornej nieruchomości został objęty w posiadanie przez Gminę W. w dniu publikacji Dziennika Urzędowego Rady Narodowej...
plan ten bądź też inne akty planistyczne przewidywały inny cel niż ten określony w zaskarżonej decyzji. W sprawie, co istotne, minister przeprowadził wnikliwe...

I SA/Wa 1648/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-20

planistycznego wynikającego z planów zabudowy obowiązujących w dacie wejścia w życie dekretu., Przedmiotowa nieruchomość objęta została Ogólnym Planem Zabudowania...
W. z [...] października 1962 r. w sprawie podziału obszaru W. na strefy oraz zatwierdzenia cennika opłat rocznych za użytkowanie i wieczyste użytkowanie gruntów (Dz. Urzędowy...
1   Następne >   +2   4