Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 242/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-04

podstawę wyceny i w efekcie oparta na nich opłata planistyczna są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. Oparcie się przez organ odwoławczy na nieaktualnym operacie...
szacunkowym i ustalenie opłaty planistycznej na jego podstawie spowodowałby naruszenie art. 156 ust. 3 i 4 u.g.n. oraz art. 7 i art. 77 § 1 w zw. z art. 140 K.p.a....

IV SA/Wa 371/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

na nieaktualnym operacie szacunkowym i ustalenie opłaty planistycznej na jego podstawie | |, |spowodowałoby naruszenie art. 156 ust. 3 i 4 u.g.n. oraz art. 7 i art. 77 § 1 w zw. z art...
na nich opłata jest zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy (wyrok NSA z 2.10.2012 r., sygn.| |, |akt II OSK 1058/11, publ. Lex nr 1234113). | |, | | Wszystko to musiało...

I OSK 4074/18 - Wyrok NSA z 2021-09-15

według planu z 1949 r. uznał, że korzystanie z gruntu przez S.L. nie dało się pogodzić z planistycznym przeznaczeniem przedmiotowej nieruchomości., Zdaniem Ministra...
metalowych i elektrotechnicznych za granicę. Wybudowanie na spornym gruncie biurowca dla '[...]' stanowiło uszczegółowienie funkcji planistycznej określonej jako budynki...

I OSK 251/19 - Wyrok NSA z 2020-10-27

. z art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 7 ust. 2 dekretu, poprzez nieprawidłowe ustalenie wzorca planistycznego obowiązującego w dacie wydania decyzji z 1954 r...
z art. 1 dekretu, a zatem nie stanowił wzorca planistycznego dla oceny przesłanki wynikającej z art. 7 ust. 2 dekretu, co w konsekwencji powoduje, iż w dacie wydania decyzji...

II OSK 61/16 - Wyrok NSA z 2017-09-13

otrzymania przez te organy wystąpienia Burmistrza o dokonanie uzgodnień, zatem z zachowaniem przepisanego terminu, zastrzeżonego w art. 53 ust. 5 ustawy planistycznej...
ust. 5 zdanie drugie ustawy planistycznej niewyrażenie stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie uznaje...

I OSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2015-04-08

. nr hip. [...]. Wniosek został opatrzony pieczęcią, z której wynika, że w dniu 18 marca 1949 r. pobrano opłatę manipulacyjną oraz potwierdzono, że w dacie tej wpłynął...
z gruntu przez L. R. dało się pogodzić z zapisami planistycznymi. Cel przewidziany dla ww. nieruchomości w planie zabudowy został bowiem spełniony przez byłego...

VI SA/Wa 1632/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

, że szacowana nieruchomość ma szczególne cechy zarówno z uwagi na jej stan użytkowy, jak i z powodu uwarunkowań planistycznych - dotychczasowych, wynikających ze studium...
również nie mogą zostać uwzględnione. Komisja zwróciła jedynie uwagę, że ustalenia planistyczne dla niektórych nieruchomości ujętych w zestawieniu 40 nieruchomości, które stanowiły część...

IV SA/Wa 348/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-16

a w dalszym otoczeniu znajdują się natomiast tory kolejowe, jak również [...] [...]., Badając przeznaczenie planistyczne nieruchomości rzeczoznawca majątkowy podał, iż przedmiot...
z czym ich ustalenia nie powodują zmiany przeznaczenia planistycznego przedmiotowej nieruchomości ustalonego w studium., Biegły wyjaśnił, iż biorąc pod uwagę...

IV SA/Wa 3131/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

. Badając przeznaczenie planistyczne rzeczoznawca wskazał, że nieruchomość objęta jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym położona...
planistyczne nieruchomości i przez to stan nieruchomości. Z uwagi na brak prawidłowego ustalenia przeznaczenia planistycznego nieruchomości i przez to wadliwość operatu...

I OSK 136/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

jego dotychczasowemu właścicielowi prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną. Dalej organ podał, że grunt spornej nieruchomości został...
też inne akty planistyczne przewidywały inny cel, niż ten określony w zaskarżonej decyzji., W ocenie Sądu w niniejszej sprawie Minister przeprowadził wnikliwe postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   7