Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

Skarga kasacyjna '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lutego 2008 r. sygn. akt I SA/Wa 1963/07 w sprawie ze skargi '[...]' Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania oddala skargę kasacyjną.

I SA/Wa 72/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-10

wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczystego. Jeśli na rynku brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości...
czy zastosowana procedura jest prawidłowa. Kolejne zastrzeżenie organu wzbudziła wysokość stawki opłaty rocznej wnoszonej za ustanowione prawo użytkowania wieczystego...

I SA/Wa 73/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-04

Minister wyjaśnił, iż podatek VAT, związany m.in. z transakcją kupna - sprzedaży nieruchomości jak i inne podatki i opłaty, nakładane przez państwo, stanowią jedno z narzędzi...
polityki fiskalnej państwa i powinny być traktowane wyłącznie jako element wpływu państwa na wolny rynek. Podatki jak również inne opłaty nie są efektem gry rynkowej...