Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1474/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-22

planistycznych i map geodezyjnych z naniesionymi i oznaczonymi liniami rozgraniczającymi, a także dowodu z ewidencji drogi krajowej prowadzonej przez zarząd drogi...
pobierał od zięcia W. B. z tego tytułu stosowne opłaty drogowe. Wymaga również wyjaśnienia, czy w stosunku do terenu przystanku zarządca drogi wykonywał działania mające...