Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1209/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-23

się w jednostce planistycznej MD-5, z przeznaczeniem terenu na funkcje mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy, z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej...
symbolicznym (później prawa własności czasowej, obecnie zaś prawa użytkowania wieczystego) lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną., Byli właściciele omawianej nieruchomości...

I SA/Wa 33/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-24

nieruchomości [...] położonej przy ul. [...], ozn. nr hip. [...]. Wniosek został opatrzony pieczęcią, z której wynika, że w dniu 18 marca 1949 r. pobrano opłatę manipulacyjną...
zagospodarował nieruchomość ozn. nr hip. [...] zgodnie z wymogami planu, a dalsze korzystanie z gruntu przez L. R. dało się pogodzić z zapisami planistycznymi. Cel przewidziany...