Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 2354/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu., Uzasadniając zaskarżone...
, ustalił należność, opłatę roczną oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów...

IV SA/Wa 1949/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - oddala skargę...
. Strona została dodatkowo poinformowana o tym, że opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej zostanie ustalona w odrębnej...

IV SA/Wa 1264/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-18

[...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu niezgodnego z prawem użytkowania gruntów leśnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - w wysokości dwukrotnej należności...

IV SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

kwotę [...] zł,, - opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, stanowiącą [...] % należności, tj. równowartość [...] m...
opłaty, po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji. O wysokości opłaty rocznej w danym roku wyrażonej w jednostkach pieniężnych wnioskodawca będzie powiadamiany odrębnymi...

IV SA/Wa 1575/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

opłat., Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym., R. P. (dalej również 'wnioskodawca', 'skarżący') wnioskiem z 29 października 2014 r...
bez naliczenia opłat, tj. zgodnie ze złożonym wnioskiem, z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków do wydania takiej decyzji., Na skutek odwołania R. P., decyzją z [...] kwietnia...

IV SA/Wa 441/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-10

, prezydent) jest organem prowadzącym całą procedurę planistyczną aż do momentu przekazania Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania...
Sąd pierwszej instancji, że skoro zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, organ wykonawczy gminy prowadzi całą procedurę planistyczną...

IV SA/Wa 1883/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-14

Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej oddala skargę Przedmiotem...
) z dnia [...] lutego 2014 r., znak: Z[...] wymierzającej odwołującemu opłatę stanowiącą dwukrotną należność za niezgodne z prawem wyłączenie gruntu z produkcji leśnej...

IV SA/Wa 327/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

[...] grudnia 2009 r., zlokalizowany jest na terenie oznaczonym w planie symbolem planistycznym 'RUL'- ośrodki obsługi produkcji leśnej z dopuszczeniem lokalizacji...
wyłączenia należność z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji gruntów leśnych oraz opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji...

IV SA/Wa 412/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-06-22

postępowania planistycznego, na które powołuje się Stowarzyszenie, wskazuje na potrzebę inwentaryzacji przyrodniczej, ale powinna ona nastąpić według jego autorów na etapie...
tych terenów. Wyłączenie całości lub części może nastąpić po wydaniu decyzji zezwalającej na takie wyłączenie. Wyłączenie wiąże się z uiszczeniem należności i opłaty rocznej...

IV SA/Wa 1594/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-15

w ramach WORP do opracowania map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) w l i II cyklu planistycznym dla regionu wodnego [...], pod pozycją...
nr [...] znajduje się rzeka [...]; jej odcinek [...] km, czyli również na terenie gminy [...], został zakwalifikowany do wykonania map w II cyklu planistycznym,, - z uwagi...
1   Następne >   3