Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Środowiska X

IV SA/Wa 746/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] lipca 2006 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

IV SA/Wa 747/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] października 2007 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją...

IV SA/Wa 748/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w [...] na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla...
uiszczenia opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] marca 2011 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2013 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

IV SA/Wa 745/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-10

w S. na decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłat rocznych I. uchyla zaskarżoną...
opłat rocznych, określonych w decyzji z [...] lutego 2008 r., znak: [...], zmienionej decyzją znak: [...] z [...] lutego 2014 r., w związku z rekultywacją gruntów o pow...

IV SA/Wa 2354/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-02-12

, opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntu leśnego na cele nierolnicze i nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu., Uzasadniając zaskarżone...
, ustalił należność, opłatę roczną oraz jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów...

VII SA/Wa 687/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-01

zagospodarowania przestrzennego a działka skarżącej znajduje się w tym studium na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową podkreślił, że istotą aktów planistycznych...
u.p.z.p. nie jest aktem prawa miejscowego, czyli nie ma mocy powszechnie wiążącej. Ponadto wskazał, że niemniej jednak jest aktem planistycznym, określającym politykę...

IV SA/Wa 1949/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-07

Generalnego Lasów Państwowych z dnia [...] czerwca 2012 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej za trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych - oddala skargę...
. Strona została dodatkowo poinformowana o tym, że opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji leśnej zostanie ustalona w odrębnej...

IV SA/Wa 1264/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-18

[...] marca 2020 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu niezgodnego z prawem użytkowania gruntów leśnych 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
- opłatę z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - w wysokości dwukrotnej należności...

IV SA/Wa 2111/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-15

kwotę [...] zł,, - opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów wyłączonych z produkcji, stanowiącą [...] % należności, tj. równowartość [...] m...
opłaty, po faktycznym wyłączeniu gruntów z produkcji. O wysokości opłaty rocznej w danym roku wyrażonej w jednostkach pieniężnych wnioskodawca będzie powiadamiany odrębnymi...

IV SA/Wa 1575/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-13

opłat., Powyższa decyzja zapadła w następującym stanie faktycznym i prawnym., R. P. (dalej również 'wnioskodawca', 'skarżący') wnioskiem z 29 października 2014 r...
bez naliczenia opłat, tj. zgodnie ze złożonym wnioskiem, z uwagi na niespełnienie ustawowych warunków do wydania takiej decyzji., Na skutek odwołania R. P., decyzją z [...] kwietnia...
1   Następne >   +2   4