Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 523/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

decyzją z dnia [...].04.2004 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta O. z dnia [...].02.2004 r. ustalającą opłatę w kwocie...
skarżących posiadała natomiast pow. 1098 m2., Prezydent Miasta O. ustalając tę opłatę oparł się na sporządzonym operacie szacunkowym, z którego wynikało, że przed zmianą planu...

IV SA/Wa 2802/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-21

określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci oraz wysokości nadpłaty w związku z nadpłaconą wpłatą na poczet zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci...
decyzję z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] określającą wysokość zobowiązana [...] sp. z o.o. z siedzibą w W. z tytułu opłaty za brak sieci za 2006 r. w wysokości...

II OZ 1215/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-18

się na nie koszty prowadzenia korespondencji i materiałów biurowych, opłaty sądowe i administracyjne, koszty wyjazdów służbowych środkami komunikacji publicznej i samochodami...
zagospodarowania przestrzennego oraz procesach sądowych związanych z ochroną środowiska, w procesach inwestycyjnych oraz procedurach planistycznych'), członkowie powinni przewidywać...

II SA/Po 135/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-09-24

, że opłata za zdeponowane odpady została po raz ostatni uiszczona w 1989r., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał w dniu (...) 2007r. zarządzenie pokontrolne...
, na którym znajduje się składowisko nie należy do Zakładów 'A' , które oddały je na komunalne składowisko, z tytułu czego uiściły opłaty na rzecz gminy. Faktami potwierdzającymi...