Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Wr 198/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-06

, które doprowadziły do obciążenia osoby prawnej opłatą planistyczną. W wyroku NSA wyraził pogląd, że przepisy prawa cywilnego mogą być podstawą dla interesu prawnego jedynie w związku...
w sprawie rozpatrywanej przez NSA wymaganego związku przepisów z różnych działów prawa nie było, gdyż w sprawie renty planistycznej stroną jest tylko właściciel...

IV SA/Wa 915/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-28

miasta i gminy [...], a zadania wymienione we wniosku tj. opłaty adiacenckie i planistyczne, mogą dotyczyć jedynie części właścicieli nieruchomości, a nie wszystkich...
[...] przekracza dane niezbędne do realizacji zadań wymienionych we wniosku, tj. spraw planistycznych oraz opłat adiacenckich. Opłaty te dotyczą bowiem jedynie części...

II SA/Po 692/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-17

. 40a ust. 2 pkt 4 p.g.k. nie pobiera się opłaty za udostępnienie danych zgodnie z lit. a - na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia...
z przybliżonych danych. Gmina podniosła, że niemożność wykorzystania plików wektorowych będzie skutkować brakiem pożądanej dokładności w wykonywaniu rysunków planistycznych...

II SA/Po 783/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-12-20

4, nie pobiera się opłaty za udostępnienie danych zgodnie z lit. a - na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010r...
, z którego wynikałby obowiązek sporządzenia dokumentów planistycznych zgodnie z układem współrzędnych geodezyjnych., Odwołanie w imieniu Gminy wniósł Wójt Gminy podnosząc, iż wniosła...

IV SA/Po 1064/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-12-19

W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia [...] września 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
także organ II instancji) po rozpatrzeniu odwołania W. W. od decyzji Starosty [...] z [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie...

I OSK 3679/18 - Wyrok NSA z 2021-02-24

w W. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w L. z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie...
. nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Starosty Ł. z [...] czerwca 2017 r. znak: [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie materiałów zgromadzonych w rejestrze publicznym...

IV SA/Wa 2964/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Opłaty za dane, wydane z ewidencji gruntów i budynków, na swoją firmę. Do ww. pisma dołączył kserokopie Warunków przyłączenia do sieci gazowej z dnia [...].05.2017 r...
zawartych w wystawionym Dokumencie Obliczania Opłat;, • naruszenie interesów, jako przedsiębiorcy - zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z 6.09.2001 r. o dostępie...

I OSK 1895/21 - Wyrok NSA z 2022-06-23

w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie materiałów zgromadzonych w rejestrze publicznym 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od Lubelskiego Wojewódzkiego...
Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego z dnia 3 października 2017 r. nr IGK-I.7220.23.2017.MC w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie materiałów...

II SA/Bd 803/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-10-15

budownictwa mieszkalnego bez naliczania opłat. Według strony pozostała powierzchnia działki to rola., Organ odwoławczy w dniu [...] kwietnia 2013 r. przeprowadził oględziny...
. tyle na ile ustawa zezwala bez naliczania opłat. Podniósł, że nie zgadza się z wydaną w niniejszym postępowaniu decyzją Starosty, który uznał całą powierzchnię działki tj...