Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

I SA/Sz 440/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-03

wykonawczego wystawionego przez Prezydenta Miasta nr [...]. Jako podstawę zarzutu wskazano nieistnienie obowiązku zapłaty opłaty planistycznej bowiem decyzje wierzyciela wydane...
, że w jego ocenie do opłaty planistycznej, jako niepodatkowej należności budżetowej, na podstawie art. 60 ustawy o finansach publicznych, mają zastosowanie przepisy Działu III Ordynacji...

I SA/Wr 127/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-07-19

zł plus VAT. W umowie zawarto zapis, że cena została ustalona z zastrzeżeniem przejęcia przez kupującego zobowiązania do zapłaty opłaty planistycznej wynikającej...
, podobnie jak poprzednio, zawarto zapis zobowiązujący nabywcę do zapłaty opłaty planistycznej bezpośrednio na rzecz właściwego urzędu, po wydaniu wobec sprzedających decyzji...

V SA/Wa 1315/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-01

z tytułu renty (opłaty) planistycznej. Podstawą prowadzenia egzekucji jest tytuł wykonawczy nr [...] z dnia [...] lipca 2011 r. wystawiony przez Burmistrza...
wartości nieruchomości albo możliwości pobrania jednorazowej opłaty (planistycznej) przez właściwy organ w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w związku...

III SA/Wr 536/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-04

przez wierzyciela - Burmistrza Gminy M. tytułu wykonawczego nr [...] z dnia [...].06.2014 r., obejmującego nieuregulowaną opłatę - rentę planistyczną za okres 1/2006 w wys...
, że nie wyraża zgody na umorzenie przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania opłaty planistycznej za lata 2006- 2007...

III SA/Wa 979/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-25

[...] kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
opłaty planistycznej, która jest ściśle związana ze sprzedażą nieruchomości. Zdaniem Strony koszty wynikające ze zmiany planu zagospodarowania w oczywisty sposób wpływają...

I FSK 2154/18 - Wyrok NSA z 2022-07-01

na mocy zawartej umowy przejął na siebie obowiązek zapłaty przyszłej kwoty opłaty planistycznej związanej ze sprzedażą spornych nieruchomości, to kwota tej opłaty wchodzi...
dostaw nieruchomości położonych w B. i M., działała jako podatnik VAT oraz, że do podstawy opodatkowania VAT należało doliczyć wysokość opłaty planistycznej, którą zapłacili...

I SA/Go 321/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-18

powierzchni 2,0069 ha położonych w [...] stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...] -/ jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych...
w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 11. skarżący w 2014 r. i 2015 r...

I SA/Go 323/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-18

położonych w [...] stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...] -/ jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r...
. oraz w 2016 r. przez Burmistrza w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 11. skarżący w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży...

I SA/Gd 562/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-07-19

Ordynacja podatkowa., Cechą tej należności publicznoprawnej jest ekwiwalentny charakter opłaty planistycznej, w porównaniu z czysto fiskalnym charakterem podatku. Podkreślono...
. o samorządzie gminnym. Jednocześnie z uwagi na charakter opłaty planistycznej, będącej należnością budżetową określoną w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r...

I SA/Ol 11/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-03-07

za przekształcenie sprzedanych w 2004r. działek z rolnej na budowlane (opłaty planistyczne), wynikające z decyzji Wójta Gminy z dnia 18.03.2004r. i 24.03.2004r. (50% z 11.260,62...
od nieruchomości, opłaty za energię elektryczną i wodę, odsetki od kredytu oraz opłaty za przekształcenie sprzedanych w 2004r. działek z rolnej na budowlane (opłaty planistyczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   13