Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia ...01.2010 r. nr ..., obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie...
zapłaty opłaty planistycznej po śmierci ojca. Pismo z dnia ...09.2011 r. złożone przez byłego pełnomocnika M. M. M. M. i P. M. zatytułowane 'skarga' stanowi uzupełnienie...

V SA/Wa 439/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Miasta i Gminy P. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...], obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie należności głównej 179.197,00 zł plus...
prowadził trzy odrębne postępowania egzekucyjne w sytuacji, gdy wierzyciel dochodził jednej kwoty opłaty planistycznej od trojga spadkobierców, to należy wskazać...

I SA/Gd 327/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

przez Burmistrza, z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał zawiadomieniem z dnia 15 października 2021 r. zajęcia świadczeń...
ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II...