Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł., Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6...
: rodzaj należności pieniężnej - opłata planistyczna, podstawę prawną obowiązku - orzeczenie, identyfikację podstawy prawnej obowiązku - decyzja nr [...] , datę wydania...

I SA/Gd 14/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1 u.p.d.f., rozumie się wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę...
rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w innej sprawie, a mianowicie w toku postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu...

II FSK 750/17 - Wyrok NSA z 2018-11-20

z tytułu opłat planistycznych (12 decyzji z dnia 7 października 2009 r. m.in. wobec skarżących i potwierdzenie przelewu na nazwisko A. K., k. 139-150 i 297 akt...
), dokonywanie podziałów geodezyjnych na mniejsze działki, udostępnianie nabywcom zrealizowanej na zlecenie stron inwestycji wodociągowej, regulowanie opłat planistycznych...

I SA/Gd 1230/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
., utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie...

I SA/Gd 1231/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13...

I FSK 103/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...]; jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza...
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 2.3.11. Skarżący w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży powstałych z podziału działki...

I SA/Gd 13/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

przedmiotem sprzedaży zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na potrzeby opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1...
ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu, a mianowicie Wójta Gminy S. (operat szacunkowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku),, 2. art. 145 § 2 ustawy...

I SA/Gd 872/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

14 czerwca 2007 r., obejmującego należność z tytułu nieuregulowanej opłaty planistycznej, wynikającej z orzeczenia z dnia 23 lutego 2006 r., W celu wyegzekwowania ww...
się z powyższym rozstrzygnięciem wierzyciel w zażaleniu wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia w części dotyczącej naliczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłaty związanej...

I SA/Gd 1745/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-12

wykonawczego z dnia 29 lipca 2020 r., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in....
Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r., zamiast decyzji ostatecznej. Zdaniem Skarżącego nie istnieje obowiązek zapłaty opłaty i odsetek w kwotach wynikających z ww. tytułu...

II FSK 274/20 - Wyrok NSA z 2022-08-17

ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu (operat szacunkowy z 28 kwietnia 2014 r.); nie przeprowadzenie w toku postępowania rozprawy...
1   Następne >   3