Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

V SA/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia ...01.2010 r. nr ..., obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie...
zapłaty opłaty planistycznej po śmierci ojca. Pismo z dnia ...09.2011 r. złożone przez byłego pełnomocnika M. M. M. M. i P. M. zatytułowane 'skarga' stanowi uzupełnienie...

V SA/Wa 439/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Miasta i Gminy P. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...], obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie należności głównej 179.197,00 zł plus...
prowadził trzy odrębne postępowania egzekucyjne w sytuacji, gdy wierzyciel dochodził jednej kwoty opłaty planistycznej od trojga spadkobierców, to należy wskazać...

I SA/Gd 14/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1 u.p.d.f., rozumie się wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę...
rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w innej sprawie, a mianowicie w toku postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu...

II FSK 750/17 - Wyrok NSA z 2018-11-20

z tytułu opłat planistycznych (12 decyzji z dnia 7 października 2009 r. m.in. wobec skarżących i potwierdzenie przelewu na nazwisko A. K., k. 139-150 i 297 akt...
), dokonywanie podziałów geodezyjnych na mniejsze działki, udostępnianie nabywcom zrealizowanej na zlecenie stron inwestycji wodociągowej, regulowanie opłat planistycznych...

I SA/Gd 13/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

przedmiotem sprzedaży zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na potrzeby opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1...
ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu, a mianowicie Wójta Gminy S. (operat szacunkowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku),, 2. art. 145 § 2 ustawy...

I SA/Gd 872/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-24

14 czerwca 2007 r., obejmującego należność z tytułu nieuregulowanej opłaty planistycznej, wynikającej z orzeczenia z dnia 23 lutego 2006 r., W celu wyegzekwowania ww...
się z powyższym rozstrzygnięciem wierzyciel w zażaleniu wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia w części dotyczącej naliczenia opłaty manipulacyjnej oraz opłaty związanej...

I SA/Gd 684/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-10-16

planistyczną w kwocie należności głównej 56.550,00 zł)., Chronologia czynności egzekucyjnych dokonanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego przedstawiała się następująco...
racjonalnej proporcji między wysokością opłat a czynnościami organu egzekucyjnego., Dyrektor Izby Administracji Skarbowej - po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu...

I SA/Lu 454/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-04

, analiz, ocen i opinii dotyczących zadań i procesów planistycznych realizowanych w dowództwach;, - koordynowanie uczestnictwa polskich jednostek wojskowych w ćwiczeniach...
jednostka wojskowa, które należy intepretować przez pryzmat faktów, nie zaś regulacji prawnych dotyczących służby wojskowej., Podatnik podkreślał, że działania planistyczne...

I SA/Sz 359/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-07-12

zabezpieczenia wierzytelności banku, dwa dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu jej podziału. I już chociażby z tego powodu nie powinny stanowić bazy porównawczej...
nieruchomości, w tym w szczególności lokalizację i stan otoczenia nieruchomości, stan zagospodarowania nieruchomości (kształt, uzbrojenie), uwarunkowania planistyczne...

I SA/Gl 147/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych., Zarazem jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...
zagospodarowania przestrzennego. Planistyczne wyłączenie części gruntu spod możliwości zabudowy nie pozbawia zaś działki charakteru gruntu z przeznaczeniem pod budowę budynku...
1   Następne >   2