Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

V SA/Wa 438/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-27

wykonawczego wystawionego przez Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia ...01.2010 r. nr ..., obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie...
zapłaty opłaty planistycznej po śmierci ojca. Pismo z dnia ...09.2011 r. złożone przez byłego pełnomocnika M. M. M. M. i P. M. zatytułowane 'skarga' stanowi uzupełnienie...

V SA/Wa 439/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Miasta i Gminy P. z dnia [...] stycznia 2010 r. nr [...], obejmującego zobowiązanie z tytułu opłaty planistycznej za 11/2005 w kwocie należności głównej 179.197,00 zł plus...
prowadził trzy odrębne postępowania egzekucyjne w sytuacji, gdy wierzyciel dochodził jednej kwoty opłaty planistycznej od trojga spadkobierców, to należy wskazać...

I SA/Gd 1108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-11-30

. nr [...], obejmującego należność z tytułu nieuiszczonej opłaty planistycznej w wysokości należności głównej 284.348,20 zł., Pismem z dnia 27 lipca 2020 r., sprecyzowanym pismem z dnia 6...
: rodzaj należności pieniężnej - opłata planistyczna, podstawę prawną obowiązku - orzeczenie, identyfikację podstawy prawnej obowiązku - decyzja nr [...] , datę wydania...

I SA/Gd 14/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1 u.p.d.f., rozumie się wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę...
rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w innej sprawie, a mianowicie w toku postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu...

II FSK 750/17 - Wyrok NSA z 2018-11-20

z tytułu opłat planistycznych (12 decyzji z dnia 7 października 2009 r. m.in. wobec skarżących i potwierdzenie przelewu na nazwisko A. K., k. 139-150 i 297 akt...
), dokonywanie podziałów geodezyjnych na mniejsze działki, udostępnianie nabywcom zrealizowanej na zlecenie stron inwestycji wodociągowej, regulowanie opłat planistycznych...

I SA/Gd 1230/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
., utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie...

I SA/Gd 1231/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13...

I SA/Gd 327/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

przez Burmistrza, z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał zawiadomieniem z dnia 15 października 2021 r. zajęcia świadczeń...
ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II...

I FSK 103/18 - Wyrok NSA z 2021-10-21

. stanowiącej działki o nr ewidencyjnych gruntu od [...] do [...]; jednorazowych opłat planistycznych wynikających z decyzji wydanych w 2015 r. oraz w 2016 r. przez Burmistrza...
w sprawie ustalenia jednorazowej opłaty planistycznej, w łącznej wysokości 25.151,34 zł., 2.3.11. Skarżący w 2014 r. i 2015 r. dokonał sprzedaży powstałych z podziału działki...

I SA/Gd 13/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

przedmiotem sprzedaży zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na potrzeby opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1...
ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu, a mianowicie Wójta Gminy S. (operat szacunkowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku),, 2. art. 145 § 2 ustawy...
1   Następne >   3