Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

IV SA/Wa 1664/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

i użytkowania terenów; stawki procentowe, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną. Z kolei w art. 15 ust. 3 upzp wskazano, co może być fakultatywnie...
ograniczenie jej władztwa planistycznego., W związku z powyższym, Prezydent Miasta [...] wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia w pkt 2 oraz poprzedzającego...

IV SA/Wa 909/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

, na podstawie których ustala się tzw. opłatę planistyczną. Z kolei w art. 15 ustawy wskazano, co może być fakultatywnie unormowane w miejscowym planie zagospodarowania...
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez naruszenie władztwa planistycznego gminy polegające na 'dowolnym' narzuceniu zapisów planu., W związku z powyższym...

VI SA/Wa 2424/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-11

. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. U. z 2014 r., poz. 1608)., Powyższe...
infrastruktury wybudowane i oddane do użytkowania, a nie jedynie zamierzenia planistyczne, nawet najdalej posunięte np. decyzja pozwolenia na budowę, itp. Do czasu wybudowania...

II GSK 952/20 - Wyrok NSA z 2020-12-08

infrastruktury wybudowane i oddane do użytkowania, a nie jedynie zamierzenia planistyczne, nawet najdalej posunięte np. decyzja pozwolenia na budowę, itp. Do czasu...
opłaty ustalanej za zajęcie pasa drogowego., Z przywołanego przepisu nie wynikają jakiekolwiek dodatkowe warunki nałożenia kary, oprócz stwierdzenia, że pas drogowy...

IV SA/Wa 2536/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-16

ich planistycznego przeznaczenia. Natomiast w zakresie pkt 5 i 6 organ w sposób prawidłowy wskazał na umiejscowienie projektowanej stacji transformatorowej w odległości...
o kosztach postępowania na podstawie art. 200, art. 205 § 1 i art. 209 p.p.s.a., na które to koszty składa się opłata od skargi. ...

VI SA/Wa 1372/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

administracyjnego i w formie decyzji administracyjnej, nie zaś procedury planistycznej i aktu prawa miejscowego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. (wyrok WSA...
) oraz opłatę od pełnomocnictwa (17 zł). ...