Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

upomnienia nr [...] ([...]zł), proporcjonalnie na zaległość w opłacie planistycznej oraz odsetki od tej zaległości., 3. Skarżący, w piśmie z 12 kwietnia 2016 r., m.in. zażądał...
opłaty planistycznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie jest ustawą podatkową. Skoro ustawodawca wyraźnie nie wskazał, że opłata...

I SA/Bk 118/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-23

uregulowane zostały zasady pobierania, tzw. opłaty planistycznej, która stanowi należności budżetową gminy. Istotnie, w orzecznictwie istniały początkowo wątpliwość...
. akt II SA/Gd 1948/01. Pogląd ten nie zyskał jednak akceptacji w kolejnych orzeczeniach tego Sądu. Możliwość stosowania przepisów o.p. do tzw. opłaty planistycznej...

II SA/Lu 655/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-25

odrzucono wniosek o zwiększenie opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 10% do 30%, a w procedurze rozpatrywania uwag wystąpiło wiele błędów...
większość obszaru). Procedura planistyczna nad projektem zmiany planu dla niewielkiego powierzchniowo obszaru B była kontynuowana i została zakończona w 2019 r. podjęciem...

II SA/Bk 616/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-10-16

niż przeznaczenie gruntów do zalesienia lub wprowadzenie zakazu zabudowy., Dalej skarżący wskazał, że uchwała narusza art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy planistycznej poprzez nieprecyzyjne...
września 2006 r., PN.4.K.0911/45/06, LEX nr 585582)., W ocenie skarżącego nastąpiło także naruszenie art. 15 ust. 2 pkt 9 i art. 15 ust. 3 pkt 8 ustawy planistycznej...

II SA/Lu 306/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-12-08

pkt 6. Uwzględnione uwagi dotyczyły ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości., Jeżeli chodzi o kolejny etap procedury planistycznej to W. L. uważa...
. W przeprowadzeniu procedury planistycznej zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta P., doszło do istotnego...

II SAB/Gd 123/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-01-09

miejscowym planie z 2013 r. oznaczone jako 005.MNU, 007.MNU, 009.MNU, 010.MU, 011.MU i 012.MU oraz 047.UT, 049.UT i 050.UT);, 4. na jakim etapie są prace planistyczne zmiany...
planistycznego;, 4. projektu zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości J., tj. załącznika graficznego i części opisowej - w szczególności...

II SA/Bd 839/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-11-13

, właścicieli nieruchomości, od których może być pobrana opłata, o której mowa w art. 36 ust. 3 (tzw. renta planistyczna), osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione...
. o zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: 'u.z.p.') w zakresie w jakim nie określa przeznaczenia terenów wskazanych w tym opracowaniu planistycznym. Skarżący podnieśli...

II SA/Lu 21/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-30

Prokuratora Rejonowego [...] na uchwałę nr VII/39/2019 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz ustalenia stawek...
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej: - § 1 ust. 2 pkt 1 w zakresie słów: 'zamieszkujących...

IV SA/Po 382/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-10-23

rolnictwa., Ponadto, analiza treści poszczególnych przepisów Uchwały pozwala na stwierdzenie, że przeprowadzona procedura planistyczna nie naruszyła przepisów art. 7 ust...
. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i nie wymagała uzyskania przez organy planistyczne zgody właściwego organu na zmianę...

IV SAB/Po 70/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-24

, Burmistrz pismem z dnia '7 grudnia' [winno być '[...] listopada'; k. 20-21 akt sądowych] 2010 r. wezwał Stowarzyszenie do wniesienia opłaty za sporządzenie kserokopii...
Burmistrz, powołując art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm., dalej uodip), wezwał Stowarzyszenie do wniesienia opłaty za sporządzenie...
1   Następne >   +2   4