Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

I SAB/Gl 1/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-05-11

upomnienia nr [...] ([...]zł), proporcjonalnie na zaległość w opłacie planistycznej oraz odsetki od tej zaległości., 3. Skarżący, w piśmie z 12 kwietnia 2016 r., m.in. zażądał...
opłaty planistycznej wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która nie jest ustawą podatkową. Skoro ustawodawca wyraźnie nie wskazał, że opłata...

I SA/Bk 118/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-23

uregulowane zostały zasady pobierania, tzw. opłaty planistycznej, która stanowi należności budżetową gminy. Istotnie, w orzecznictwie istniały początkowo wątpliwość...
. akt II SA/Gd 1948/01. Pogląd ten nie zyskał jednak akceptacji w kolejnych orzeczeniach tego Sądu. Możliwość stosowania przepisów o.p. do tzw. opłaty planistycznej...

II SA/Lu 655/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-02-25

odrzucono wniosek o zwiększenie opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości z 10% do 30%, a w procedurze rozpatrywania uwag wystąpiło wiele błędów...
większość obszaru). Procedura planistyczna nad projektem zmiany planu dla niewielkiego powierzchniowo obszaru B była kontynuowana i została zakończona w 2019 r. podjęciem...

II SAB/Kr 242/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-12-29

niższa, a ponadto nie ma opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana w ciągu 5 lat po uchwaleniu planu) lub do takich, które w stosunkowo...

II SAB/Kr 232/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-12-30

ich wartość (przed uchwaleniem planu cena nieruchomości jest na ogół niższa, a ponadto nie ma opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana...

II SA/Op 306/22 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-11-30

nieruchomości jest na ogół niższa, a ponadto nie ma opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana w ciągu 5 lat po uchwaleniu planu), jakie tereny...
wyznaczonymi aktami planistycznymi, lub z terenami objętymi przystąpieniami do sporządzenia takich aktów, a także studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania...

II SAB/Łd 128/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-12-14

co miesiąc informacji, w tym gdzie warto kupić tereny zanim wzrośnie ich wartość (przed uchwaleniem planu cena nieruchomości jest na ogół niższa, a ponadto nie ma opłaty...
planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana w ciągu 5 lat po uchwaleniu planu) lub do takich, które w stosunkowo krótkim terminie staną...

II SAB/Kr 200/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-12-15

nie ma opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana w ciągu 5 lat po uchwaleniu planu) lub do takich, które w stosunkowo krótkim terminie...

II SAB/Łd 113/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-10-20

informacji, w tym gdzie warto kupić tereny zanim wzrośnie ich wartość (przed uchwaleniem planu cena nieruchomości jest na ogół niższa, a ponadto nie ma opłaty planistycznej...

II SA/Po 119/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-08-31

również: uchwała; uchwała planistyczna; plan miejscowy; plan., Skargę na powyższą uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł M. K. (dalej: skarżący...
nr [...] i [...], [...], [...] oraz [...]. W skardze sformułował zarzuty dotyczące:, 1. naruszenia art. 1 ust. 2 pkt. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: u.p.z.p.; ustawa planistyczna...
1   Następne >   +2   5