Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-05-21

dotyczyła wyłącznie zmniejszenia wysokości stawki 'opłaty planistycznej'., Nadto, zdaniem Wojewody, niedopuszczalne było nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej...
uchwały zachodziłaby zasadnicza wątpliwość jakie stawki opłaty planistycznej należy stosować, czy te z momentu zbycia, tj. 30% czy nowe z mocą wsteczną, tj. 10...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

jednorazowej opłaty planistycznej. Domagali się stwierdzenia bezczynności w rozpatrzeniu złożonego przez nich w dniu 25 stycznia 2016 r. wniosku o umorzenie przypadających Gminie...
W. należności z tytułu ustalonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 7 grudnia 2015 r. jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 2.096,00 zł...

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-04

. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej., Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty...

II OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

ustalenia stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną., W konkluzji Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Skale z dnia 24...
była obowiązkowych elementów, w szczególności stawek procentowych opłaty planistycznej. W konkluzji wprost natomiast skonstatował, że zaskarżona uchwała została podjęta...

II SA/Po 160/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

dotyczącej zmiany planu'. Natomiast w § 5 określono wysokość procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 3 u.z.p....
rolniczo ([...]), nie określając dla tego terenu żadnych dalszych ustaleń planistycznych, w szczególności w zakresie zabudowy i zasad zagospodarowania terenu. Dalej...

II OSK 146/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

do projektu planu w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy planistycznej. Skoro bowiem wnieśli oni wnioski, a Burmistrz się do nich nie odniósł w toku postępowania, to pozostały...
postępowania planistycznego w gminie Trzemeszno są z reguły umieszczane właśnie w 'Kosynierze'. Jedynie wyjątkowo, kiedy termin wydania czasopisma, które jest miesięcznikiem...

II SA/Po 127/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-29

'u.p.z.p.'), przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...] (k. 11-13 akt planistycznych)., Uchwałą z dnia [...] 2004 r., [...] Rada...
zmieniła częściowo zakres przestrzenny uchwały [...] (k. 14-15 akt planistycznych)., Burmistrz Miasta i Gminy M. (zwany dalej 'Burmistrzem') stosownie do art. 17 pkt 1...

II OSK 541/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

przy ul. [...] oznaczonej nr [...] w obrębie geodezyjnym [...], objętej zaskarżonym planem miejscowym. Działka ta znajdowała się w jednostkach planistycznych oznaczonych...
symbolami 1.ZP i 4.ZL. Naruszenia interesu prawnego skarżąca Spółka upatruje w tym, że ustalenia planistyczne utrudniają jej realizację zamierzeń inwestycyjnych...

IV SA/Po 126/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-07-06

w odpowiednim zakresie procedury planistycznej., W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że procedurę sporządzenia planu miejscowego przez burmistrza po podjęciu przez radę gminy...
przeprowadzonej analizy dokumentacji planistycznej ustalono istnienie istotnych naruszeń trybu sporządzania planu miejscowego, które polegają na braku ponowienia procedury...

II SA/Po 249/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-09-29

. Skarżąca podniosła, iż Rada Miejska podejmując uchwały nie uzasadniła potrzeby wprowadzanych zmian w sposobach zagospodarowania terenów. Z akt planistycznych nie wynika...
publicznego. Skoro ingerencja planistyczna gminy jest wyjątkiem od zasady nienaruszalności prawa własności gruntu przez władze publiczne, to każde wyznaczenie w miejscowym planie...
1   Następne >   +2   4