Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II OSK 455/10 - Wyrok NSA z 2010-05-21

dotyczyła wyłącznie zmniejszenia wysokości stawki 'opłaty planistycznej'., Nadto, zdaniem Wojewody, niedopuszczalne było nadanie przedmiotowej uchwale mocy wstecznej...
uchwały zachodziłaby zasadnicza wątpliwość jakie stawki opłaty planistycznej należy stosować, czy te z momentu zbycia, tj. 30% czy nowe z mocą wsteczną, tj. 10...

II SAB/Kr 91/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-30

jednorazowej opłaty planistycznej. Domagali się stwierdzenia bezczynności w rozpatrzeniu złożonego przez nich w dniu 25 stycznia 2016 r. wniosku o umorzenie przypadających Gminie...
W. należności z tytułu ustalonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 7 grudnia 2015 r. jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie 2.096,00 zł...

II SAB/Kr 91/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-07-04

. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty planistycznej., Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
1 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi J. W. i J. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o umorzenie jednorazowej opłaty...

II OSK 437/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

ustalenia stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę planistyczną., W konkluzji Sąd stwierdził, że zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Skale z dnia 24...
była obowiązkowych elementów, w szczególności stawek procentowych opłaty planistycznej. W konkluzji wprost natomiast skonstatował, że zaskarżona uchwała została podjęta...

II SA/Gd 30/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-12-21

wyznaczania stałych miejsc do parkowania, a w strefie 3.U opłatę planistyczną zmieniono z 10% na 30%. Analizując powyższe zmiany Sąd uznał, że są one takiego rodzaju...
:, Po przeprowadzeniu procedury planistycznej oraz stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czersk, Rada Miejska...

II SA/Po 160/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

dotyczącej zmiany planu'. Natomiast w § 5 określono wysokość procentową jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 3 u.z.p....
rolniczo ([...]), nie określając dla tego terenu żadnych dalszych ustaleń planistycznych, w szczególności w zakresie zabudowy i zasad zagospodarowania terenu. Dalej...

IV SAB/Po 170/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-11-29

jest na ogół niższa, a ponadto nie ma opłaty planistycznej od wzrostu wartości nieruchomości, która jest pobierana w ciągu 5 lat po uchwaleniu planu...

II OSK 146/14 - Wyrok NSA z 2015-09-25

do projektu planu w rozumieniu art. 18 ust. 1 ustawy planistycznej. Skoro bowiem wnieśli oni wnioski, a Burmistrz się do nich nie odniósł w toku postępowania, to pozostały...
postępowania planistycznego w gminie Trzemeszno są z reguły umieszczane właśnie w 'Kosynierze'. Jedynie wyjątkowo, kiedy termin wydania czasopisma, które jest miesięcznikiem...

II SA/Po 127/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-29

'u.p.z.p.'), przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...] (k. 11-13 akt planistycznych)., Uchwałą z dnia [...] 2004 r., [...] Rada...
zmieniła częściowo zakres przestrzenny uchwały [...] (k. 14-15 akt planistycznych)., Burmistrz Miasta i Gminy M. (zwany dalej 'Burmistrzem') stosownie do art. 17 pkt 1...

II OSK 541/18 - Wyrok NSA z 2020-01-21

przy ul. [...] oznaczonej nr [...] w obrębie geodezyjnym [...], objętej zaskarżonym planem miejscowym. Działka ta znajdowała się w jednostkach planistycznych oznaczonych...
symbolami 1.ZP i 4.ZL. Naruszenia interesu prawnego skarżąca Spółka upatruje w tym, że ustalenia planistyczne utrudniają jej realizację zamierzeń inwestycyjnych...
1   Następne >   +2   5