Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

IV SA/Wa 581/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-25

(...) października 2007 roku, Nr (...) Prezydent Miasta W. orzekł o:, 1. naliczeniu T. i A. S. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości 263.656,95 zł. (dwieście...
.' w Dzielnicy (...) m. .W. (Dz. Urz. Województwa (....) Nr (...), poz. (...)),, 2. pobraniu od T. i A. S. naliczonej opłaty planistycznej poprzez jej wpłatę przez T. i A. S...

IV SA/Wa 703/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-02

upoważniającej do stwierdzenia, że decyzja ustalająca opłatę planistyczną obowiązuje tylko przez rok, od dnia, kiedy stała się ostateczna. W zaskarżonych decyzjach, zarówno organ...
pierwszej, jak i drugiej instancji, pomyliły aktualność wysokości opłaty planistycznej z aktualnością operatu szacunkowego oraz z pojęciem bezprzedmiotowości decyzji...

IV SA/Wa 2236/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

. orzekającej o ustaleniu ww. jednorazową opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 K.p.a. w zw. z art. 105 § 1 oraz art...
faktyczny i prawny., Decyzją z [...] maja 2017r. Prezydent ustalił B. U. (dalej jako skarżąca) jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 463 536 zł z tytułu wzrostu...

IV SA/Wa 1754/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] lipca 2020 roku nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oddala skargę...
) od decyzji Burmistrza Miasta [...] (dalej: organ I instancji) z 27 maja 2020 r. znak [...] ustalającej opłatę planistyczną w kwocie 128 218,95 zł z tytułu wzrostu wartości...

IV SA/Wa 582/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-02

(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), ustalono na rzecz J. i W. S. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 263.656,95 zł., należną z tytułu wzrostu wartości udziału...
decyzji ustalającej opłatę planistyczną i wydanie nowej decyzji orzekającej o ustaleniu opłaty w wysokości znacznie wyższej od poprzedniej. Strony zakwestionowały...

IV SA/Wa 2097/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

W. ustalił K. i J.K. jednorazową opłatę planistyczną w wysokości 415.843,95 zł, należną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym...
nr [...], Po ponownym rozpatrzeniu sprawy Zarząd B. decyzją Nr [...] z dnia [...] listopada 2011 roku orzekł o naliczeniu K. I J. K. jednorazowej opłaty planistycznej w wysokości...

IV SAB/Wa 497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. G. i Z. G. na bezczynność Zarządu Dzielnicy [...] - Wydziału Budżetowo - Księgowego w przedmiocie niewypłacenia opłaty planistycznej wraz...
Wydziału Budżetowo - Księgowego Dzielnicy [...] polegającą na niewypłaceniu, po stwierdzeniu przez SKO nieważności decyzji o pobraniu jednorazowej opłaty planistycznej...

IV SA/Wa 1487/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości...
wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nieruchomość...

IV SA/Wa 1486/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie, a nie nieruchomości...
prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponieważ nieruchomość...

IV SA/Wa 1489/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

przyjmuje błędne założenie, że przedmiotem obrotu cywilno-prawnego oraz związanego z tym obrotom wymiaru opłat planistycznych są poszczególne działki wydzielone geodezyjnie...
nie ma znaczenia dla bytu prawnego wydanej wcześniej decyzji o wymiarze opłaty planistycznej w trybie art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100